Tóm tắt Luận văn Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 7

1.1. Khái niệm, các dấu hiệu pháp lý của tội vi phạm quy định về vệ

sinh an toàn thực phẩm 7

1.1.1. Khái niệm tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 7

1.1.2. Các dấu hiệu pháp lý của tội vi phạm quy định về vệ sinh

an toàn thực phẩm 10

1.2. Khái quát tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

trong pháp luật hình sự Việt Nam 20

1.2.1. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong

pháp luật hình sự từ năm 1945-1985 20

1.2.2. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo

quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 23

1.2.3. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo

quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 24

1.3. Một số quy định về tội phạm về an toàn thực phẩm trong pháp

luật của một số nước 28

1.4. Trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội vi phạm quy định về

vệ sinh an toàn thực phẩm theo pháp luật Hình sự Việt Nam 32

1.5. Quy định pháp luật phi hình sự - một trong những căn cứ để xác

định tội phạm vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

theo quy định của Bộ luật Hình sự 35Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN

THỰC PHẨM VÀ THỰC TIỄN XỬ LÝ 40

2.1. Thực trạng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và

thực tiễn xử lý dưới góc độ pháp luật phi hình sự 40

2.1.1. Thực trạng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 40

2.1.2. Thực tiễn xử lý vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 43

2.2. Tình hình tội phạm và thực trạng xử lý vi phạm quy định về vệ

sinh an toàn thực phẩm dưới góc độ pháp luật hình sự, nguyên

nhân hạn chế 47

2.2.1. Tình hình tội phạm vi phạm quy định về vệ sinh an toàn

thực phẩm 47

2.2.2. Thực tiễn xử lý tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn

thực phẩm 52

2.2.3. Nguyên nhân hạn chế trong xử lý tội vi phạm quy định về

vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam 56

Chƣơng 3: HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC

PHẨM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỐI HỢP TRONG ĐẤU

TRANH PHÒNG CHỐNG LOẠI TỘI PHẠM NÀY 58

3.1. Hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự đối với tội vi phạm

quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 58

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định của pháp luật

hình sự Việt Nam đối với tội vi phạm quy định về vệ

sinh an toàn thực phẩm 58

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự

đối với tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 78

3.2. Một số giải pháp phối hợp góp phần đấu tranh phòng chống tội vi

phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 81

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY