Tóm tắt Luận văn Tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LỊCH SỬ LẬP PHÁP VỀ TỘI VI PHẠM CÁC

QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ

NĂM 1945 ĐẾN NAY 6

1.1. Lịch sử lập pháp của tội Vi phạm các quy định về khai

thác và bảo vệ rừng từ năm 1945 đến năm 1975 6

1.2. Lịch sử lập pháp của tội Vi phạm các quy định về khai thác

và bảo vệ rừng từ năm 1975 đến trước khi ban hành Bộ luật

Hình sự năm 1985 11

1.3. Lịch sử lập pháp của tội Vi phạm các quy định về khai thác

và bảo vệ rừng từ năm 1985 đến trước khi ban hành Bộ luật

Hình sự năm 1999 16

Chương 2: TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC

VÀ BẢO VỆ RỪNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

VIỆT NAM NĂM 1999 VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ

TỘI PHẠM NÀY Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 20

2.1. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của tội Vi phạm các

quy định về khai thác và bảo vệ rừng 20

2.1.1. Khái niệm của tội Vi phạm các quy định về khai thác

và bảo vệ rừng 20

2.1.2. Đặc điểm pháp lý của tội Vi phạm các quy định về khai

thác và bảo vệ rừng 24

2.2. Phân biệt tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo

vệ rừng với một số tội phạm khác 642

2.2.1. Phân biệt tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo

vệ rừng (Điều 175) với tội Vi phạm các quy định về

quản lý rừng (Điều 176) 64

2.2.2. Phân biệt tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo

vệ rừng (Điều 175) với tội Hủy hoại rừng (Điều 189) 66

2.2.3. Phân biệt tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo

vệ rừng (Điều 175) với tội Vi phạm chế độ bảo vệ đặc

biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên (Điều 191) 68

2.3. Tình hình tội phạm của tội Vi phạm các quy định về

khai thác và bảo vệ rừng và thực tiễn điều tra, truy tố,

xét xử tội phạm này ở nước ta từ năm 2005 đến nay 70

Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI VI

PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC VÀ

BẢO VỆ RỪNG 77

3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện và nâng

cao hiệu quả phòng chống tội Vi phạm các quy định về

khai thác và bảo vệ rừng 77

3.1.1. Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả

phòng chống tội Vi phạm các quy định về khai thác và

bảo vệ rừng 77

3.1.2. Cơ sở thực tiễn của việc hoàn thiện và nâng cao hiệu

quả phòng chống tội Vi phạm các quy định về khai thác

và bảo vệ rừng 81

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh

phòng chống tội Vi phạm các quy định về khai thác và

bảo vệ rừng ở nước ta hiện nay 84

3.2.1. Giải pháp về hoàn thiện pháp luật 84

3.2.2. Giải pháp về tổ chức quản lý 94

3.2.3. Giải pháp về kinh tế - xã hội 98

3.2.4. Giải pháp về văn hóa - giáo dục 102

KẾT LUẬN 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY