Tóm tắt Luận văn Tội tham ô tài sản trong luật hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỘI THAM

Ô TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM6

1.1 Khái quát sự hình thành và phát triển của Luật hình sự

nhà nước Việt Nam quy định về Tội tham ô tài sản giai

đoạn 1945 đến 19856

1.2 Quy định của Luật Hình sự Việt Nam về tội tham ô tài

sản trong Bộ luật Hình sự 19998

1.2.1 Dấu hiệu pháp lý của tội tham ô tài sản 9

1.2.2 Hậu quả pháp lý của tội tham ô tài sản 10

1.3 Thực tiễn vận dụng pháp luật hình sự về tội tham ô tài

sản trong điều tra, truy tố, xét xử từ năm 2002 – 200711

Chương 2. NHỮNG TỔN TẠI TRONG QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI THAM Ô

TÀI SẢN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN14

2.1 Những tồn tại trong vận dụng quy định của pháp luật

hình sự về tội tham ô tài sản trong điều tra, truy tố, xét

xử từ năm 2002 – 200714

2.1.1 Quy định của pháp luật hình sự 14

2.1.2 Quy định quản lý nhà nước về tài sản 18

2.2 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật về tội

tham ô tài sản19

2.3 Kiến nghị nâng cao hiệu quả quy định của pháp luật về

quản lý tài sản nhà nước23

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY