Tóm tắt Luận văn Tội tham ô tài sản trong luật hình sự Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng, biểu đồ

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI THAM Ô TÀI SẢN. 6

1.1. Khái niệm, đặc điểm của tội tham ô tài sản, ý nghĩa của việc

quy định tội tham ô tài sản trong luật hình sự . 6

1.1.1. Khái niệm tội tham ô tài sản . 6

1.1.2. Đặc điểm pháp lý của tội tham ô tài sản . 9

1.1.3. Phân biệt tội tham ô tài sản với một số tội phạm khác . 17

1.1.4. Ý nghĩa của việc quy định tội tham ô tài sản trong luật hình sự . 20

1.2. Tội tham ô trong pháp luật quốc tế . 22

1.2.1. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng . 22

1.2.2. Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới quy định về tội tham ô tài sản . 25

1.3. Tội tham ô trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam. 28

1.3.1. Tội tham ô tài sản trong luật pháp Việt Nam thời kỳ phong kiến . 28

1.3.2. Tội tham ô tài sản trong luật pháp Việt Nam từ Cách mạng Tháng

tám năm 1945 đến nay . 30

Kết luận Chương 1 . 37

Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI

THAM Ô TÀI SẢN VÀ THỰC TIỄN XỬ LÝ. 38

2.1. Tội tham ô tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 . 38

2.2. Thực tiễn xử lý tội tham ô tài sản trong những năm gần đây . 51

2.3. Những ưu điểm, hạn chế trong thực tiễn áp dụng pháp luật

hình sự đối với tội tham ô tài sản và nguyên nhân . 62

2.3.1. Những ưu điểm trong vận dụng quy định của pháp luật hình sự

trong xử lý tội tham ô tài sản. 622

2.3.2. Những hạn chế trong thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình

sự về tội tham ô tài sản trong điều tra, truy tố, xét xử . 64

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 78

Kết luận Chương 2 . 84

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ

TỘI THAM Ô TÀI SẢN. 85

3.1. Giải pháp về hoàn thiện pháp luật hình sự. 85

3.1.1. Những định hướng chung về chính sách hình sự. 85

3.1.2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định quy phạm pháp luật

về tội tham ô tài sản. 88

3.2. Các giải pháp khác . 96

3.2.1. Nâng cao năng lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra,

xử lý tội phạm tham ô tài sản . 96

3.2.2. Nâng cao vai trò của các cơ quan kiểm toán, thanh tra nội bộ, thanh

tra chuyên ngành trong phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng . 98

3.2.3. Nâng cao vai trò của hệ thống chính trị, vai trò giám sát của cơ

quan dân cử, của dư luận xã hội và quần chúng nhân dân. 99

3.2.4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài sản để hạn chế nguyên

nhân điều kiện phạm tội . 101

Kết luận Chương 3 . 104

KẾT LUẬN . 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY