Tóm tắt Luận văn Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2005-2010

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI TÀNG TRỮ,

VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP HOẶC

CHIẾM ĐOẠT CHẤT MA TÚY TRONG LUẬT

HÌNH SỰ VIỆT NAM9

1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của tội tàng trữ, vận

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong

luật hình sự Việt Nam9

1.1.1. Thời kỳ trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 9

1.1.2. Thời kỳ từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến trước

khi ban hành Bộ luật hình sự năm 199912

1.1.3. Thời kỳ từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 đến nay 15

1.2. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt

chất ma túy trong pháp luật hình sự Việt Nam17

1.2.1. Khái niệm 17

1.2.2. Các dấu hiệu pháp lý 21

1.2.3. Các biện pháp cưỡng chế về hình sự 28

1.3. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt

chất ma túy trong luật hình sự một số nước32

1.3.1. Luật hình sự Liên bang Nga 32

1.3.2. Luật hình sự Trung Quốc 35

1.3.3. Luật hình sự Nhật Bản 38

1.3.4. Một số kết luận 39

Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ

TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP

HOẶC CHIẾM ĐOẠT CHẤT MA TÚY Ở TỈNH HÀ NAM43

2.1. Thực trạng điều tra, truy tố, xét xử tội tàng trữ, vận chuyển,

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy ở tỉnh Hà

Nam, giai đoạn 2005 - 201043

2.1.1. Thực trạng điều tra, truy tố, xét xử tội tàng trữ, vận chuyển,

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy ở tỉnh Hà Nam43

2.1.2. Các đặc điểm về nhân thân đối tượng phạm tội 47

2.1.3. Những đặc điểm về phương thức thủ đoạn phạm tội 50

2.1.4. Những đặc điểm về địa bàn hoạt động 54

2.2. Một số biện pháp đã và đang được các cơ quan tiến hành tố

tụng tỉnh Hà Nam thực hiện trong công tác điều tra, truy tố,

xét xử tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc

chiếm đoạt chất ma túy56

2.2.1. Một số biện pháp đã và đang được Cơ quan điều tra thực hiện 56

2.2.2. Một số biện pháp đã và đang được Viện kiểm sát nhân dân

thực hiện58

2.2.3. Một số biện pháp đã và đang được Tòa án nhân dân thực hiện 60

2.3. Một số nguyên nhân làm giảm hiệu quả của công tác điều tra,

truy tố, xét xử tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép

hoặc chiếm đoạt chất ma túy63

2.3.1. Một số nguyên nhân làm giảm hiệu quả công tác điều tra tội tàng

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy63

2.3.2. Một số nguyên nhân làm giảm hiệu quả công tác truy tố tội tàng

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy72

2.3.3. Một số nguyên nhân làm giảm hiệu quả công tác xét xử tội tàng

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy76

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI

TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP

HOẶC CHIẾM ĐOẠT CHẤT MA TÚY Ở HÀ NAM82

3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội tàng trữ, vận

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy82

3.1.1. Giải pháp về công tác nghiệp vụ 82

3.1.2. Giải pháp về quan hệ phối hợp hoạt động 87

3.1.3. Giải pháp về công tác tổ chức 88

3.1.4. Giải pháp về pháp luật 91

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truy tố tội tàng trữ, vận

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy93

3.2.1. Giải pháp về công tác nghiệp vụ 93

3.2.2. Giải pháp về quan hệ phối hợp hoạt động 94

3.2.3. Giải pháp về công tác tổ chức 97

3.2.4. Giải pháp về pháp luật 98

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xét xử tội tàng trữ, vận

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy101

3.3.1. Giải pháp về công tác nghiệp vụ 101

3.3.2. Giải pháp về quan hệ phối hợp hoạt động 1025 6

3.3.3. Giải pháp về công tác tổ chức 103

3.3.4. Giải pháp về pháp luật 105

KẾT LUẬN 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY