Tóm tắt Luận văn Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 4

1. Tính cấp thiết của đề tài. 4

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn. 6

3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu của luận văn. 7

4. Điểm mới của luận văn. 7

5. Kết cấu của luận văn. 8

CHưƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY . 9

1.1. Chính sách hình sự của Nhà nước ta về tội sử dụng trái phép chất ma túy.9

1.1.1. Chính sách hình sự đối với Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Bộ

luật Hình sự 1985 sửa đổi, bổ sung năm 1997.10

1.1.2. Chính sách hình sự đối với Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Bộ

luật Hình sự năm 1999 .11

1.2. Khái niệm về Tội sử dụng trái phép chất ma túy

1.3. Thực trạng nghiện ma túy ở Việt Nam và hậu quả của tệ nạn nghiện matúy .

1.3.1. Thực trạng nghiện ma túy ở Việt Nam .

1.3.2. Hậu quả của tệ nạn nghiện ma tuý do hành vi sử dụng trái phép chất matuý .

1.4. Lịch sử các quy định của pháp luật hình sự đối với Tội sử dụng trái phépchất ma túy.

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 .

CHưƠNG 2

CÁC DẤU HIỆU PHÁP LÝ HÌNH SỰ CỦA TỘI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT

MA TÚY TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1999.

2.1. Các dấu hiệu pháp lý định tội cơ bản của Tội sử dụng trái phép chấtma túy.

2.1.1. Khách thể của tội sử dụng trái phép chất ma túy3

2.1.2. Mặt khách quan của Tội sử dụng trái phép chất ma túy

2.1.3. Chủ thể của Tội sử dụng trái phép chất ma túy

2.1.4. Mặt chủ quan của Tội sử dụng trái phép chất ma túy

2.1.4.1. Lỗi.

2.1.4.2. Động cơ, mục đích phạm tội.

2.2. Các dấu hiệu pháp lý định khung của Tội sử dụng trái phép chất matúy .

2.3. Hình phạt và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với tội sử dụng trái

phép chất ma túy .

2.3.1. Hình phạt.

2.3.2. Các biện pháp tư pháp .

KẾT LUẬN CHưƠNG 2 .

CHưƠNG 3

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI SỬ DỤNG TRÁI

PHÉP CHẤT MA TÚY Ở NưỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA VÀ VIỆC

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI SỬ

DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY.

3.1. Đường lối xử lý đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuýError! Bookmark not

3.2. Thực tiễn xét xử Tội sử dụng trái phép chất ma tuý

3.3. Một số kiến nghị về việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình

sự về Tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

3.3.1. Đối với hướng xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma tuýError! Bookmark not d

3.3.2. Các giải pháp đấu tranh và phòng ngừa chung

3.3.2.1. Về kinh tế, văn hoá, xã hội .

3.3.2.2. Về nhận thức và giáo dục .

3.3.2.3. Các khuyến nghị về hoàn thiện pháp luật về ma túyError! Bookmark not define

PHẦN KẾT LUẬN.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY