Tóm tắt Luận văn Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Chương 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI CHỨA CHẤP

HOẶC TIÊU THỤ TẢI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ

TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

1.1. KHÁI NIỆM TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO

NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH TỘI

PHẠM NÀY TRONG LUẬT HÌNH SỰ.

1.1.1. Khái niệm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác

phạm tội mà có

Trong Đại từ điển tiếng Việt, chứa chấp được hiểu là "chứa, cất, giữ

một cách trái phép" [46, tr. 412], còn tiêu thụ được hiểu là "bán được (hàng

hóa)" [46, tr. 1461]. Hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác

phạm tội mà có hiểu theo nghĩa chung nhất là hành vi chứa, cất, giữ một cách

trái pháp luật hoặc bán một cách trái pháp luật tài sản do người khác phạm

tội mà có.

Khái niệm tài sản được quy định tại Điều 163 Bộ luật Dân sự năm

2005: "Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY