Tóm tắt Luận văn Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nghệ An

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ cái viết tắt

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN

DÂN TỈNH.7

1.1. Hội đồng nhân dân là thiết chế quyền lực nhà nước.7

1.1.1. Chính quyền cấp tỉnh trong bộ máy chính quyền nhà

nước ở Việt Nam.7

1.1.2. Vị trí, tính chất của Hội đồng nhân dân tỉnh.8

1.1.3. Chức năng của Hội đồng nhân dân tỉnh . 14

1.1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh . 16

1.2. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh. 24

1.2.1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 24

1.2.2. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh . 26

1.2.3. Địa vị pháp lý của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 27

1.3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. 29

1.4. Yếu tố đảm bảo tổ chức, hoạt động của Hội đồng

nhân dân tỉnh. 35

KẾT LUẬN CHưƠNG 1. 39

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH – QUA THỰC

TIỄN TỈNH NGHỆAN. 40

2.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội

tỉnh Nghệ An. 40

2.2. Thực trạng về tổ chức của Hội đồng nhân dân

tỉnh Nghệ An. 42

2.3. Thực trạng về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghệ An. 452

2.3.1. Hoạt động tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh

nghệ an. 45

2.3.2. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An . 51

2.3.3. Hoạt động của các ban HĐND tỉnh nghệ An. 53

2.3.4. Hoạt động của Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An . 62

2.4. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức và hoạt

động của HĐND tỉnh Nghệ An. 65

2.4.1. Những ưu điểm và thành tựu đạt được trong tổ chức

và hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An. 65

2.4.2. Những tồn tại vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến

những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của

HĐND tỉnh Nghệ An. 70

KẾT LUẬN CHưƠNG 2. 79

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

HĐND TỈNH. 80

3.1. Nhu cầu hoàn thiện về tổ chức và nâng cao hiệu

quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. 80

3.2. Phương hướng nhằm hoàn thiện tổ chức và nâng

cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. 83

3.2.1. Nhận thức đúng đắn vịtrí, vai trò về hoạt động của HĐND . 83

3.2.2. Hoạt động của HĐND phải dựa trên quy định của

Hiến pháp, Luật và sự thật khách quan. 83

3.2.3. Hoạt động của các cơ quan thuộc HĐND, đại biểu

HĐND phải được diễn ra thường xuyên, liên tục, kế

hoạch và có hiệu quả. 84

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và

nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. 85

3.3.1. Nhóm giải pháp chung . 85

3.3.2. Nhóm giải pháp cụ thể . 87

KẾT LUẬN. 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY