Tóm tắt Luận văn Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Phần mở đầu 3

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về hồ sơ hành chính 10

1.1 Những khái niệm cơ bản 10

1.1.1 Khái niệm hồ sơ 10

1.12 Khái niệm hành chính 11

1.1.3 Khái niệm hồ sơ hành chính 13

1.2Các loại hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của

UBND thành phố Ninh Bình13

1.2.1Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND thành phố

Ninh Bình13

1.2.2Các loại hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của

UBND thành phố Ninh Bình.16

1.2.3Thành phần tài liệu trong các hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục

hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình.21

1.3Ý nghĩa, tác dụng của hồ sơ hành chính trong hoạt động quản

lý nhà nước31

1.3.1 Đối với cơ quan hành chính nhà nước 31

1.3.2 Đối với công dân 34

Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành

phố Ninh Bình37

2.1Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ở UBND

thành phố Ninh Bình 37

2.1.1Kết quả tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính ở UBND

thành phố Ninh Bình từ 2004 đến 2008 37

2.1.2Đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ hành chính ở UBND thành

phố Ninh Bình từ năm 2004 đến năm 2008. 422

2.2Thực trạng quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố

Ninh Bình45

2.2.1 Trách nhiệm quản lý hồ sơ hành chính. 46

2.2.2 Phân loại hồ sơ hành chính. 48

2.2.3 Xác định giá trị và bảo quản hồ sơ hành chính. 53

2.2.4 Tổ chức khai thác và sử dụng hồ sơ hành chính. 56

2.2.5Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ hành

chính ở UBND thành phố Ninh Bình. 58

Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện việc quản lý hồ sơ hành

chính ở UBND thành phố Ninh Bình 63

3.1Xây dựng và ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về hồ

sơ hành chính.63

3.2Hoàn thiện quy trình tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính ở

UBND thành phố Ninh Bình. 66

3.3Tổ chức lại công tác văn thư và tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ

tại Trung tâm một cửa liên thông và các đơn vị có liên quan.71

3.4Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả đội ngũ cán bộ, công

chức; xúc tiến mạnh việc hiện đại hoá công sở. 83

3.5Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quy trình quản lý hồ sơ hành

chính; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành chính phủ

điện tử.85

3.6Nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, hiệu quả của công tác

kiểm tra, thanh tra, đánh giá việc thực hiện quản lý hồ sơ hành

chính của UBND thành phố Ninh Bình.87

Phần kết luận 90

Mục lục tài liệu tham khảo 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY