Tóm tắt Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu tại trung tâm lưu trữ uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 5

Phần nội dung

Chương 1. Tổng quan về Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân

tỉnh Phú Thọ

1.1. Vài nét về tỉnh Phú Thọ 12

1.2. Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 13

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung

tâm Lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ13

1.2.2. Khối lƣợng, thành phần, nội dung, ý nghĩa của tài liệu hiện

đang bảo quản tại Trung tâm Lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.16

Chương 2. Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại

Trung tâm Lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

2.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác tổ chức khoa học tài liệu 24

2.2. Một số văn bản qui định về công tác lƣu trữ. 25

2.3. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ tại Trung tâm lƣu trữ

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ30

2.3.1. Thu thập và bổ sung tài liệu 30

2.3.2. Phân loại tài liệu 34

2.3.3. Xác định giá trị tài liệu 45

2.3.4. Thống kê và xây dựng công cụ tra cứu 50

Chương 3. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài

liệu tại Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

3.1. Nhận xét chung về công tác tổ chức khoa học tài liệu tại Trung

tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ543

3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc 54

3.1.2. Hạn chế 56

3.1.3. Nguyên nhân 58

3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài liệu tại

Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ59

3.2.1. Đối với cơ quan quản lý ngành về công tác lƣu trữ 59

3.2.2. Đối với UBND tỉnh và Trung tâm Lƣu trữ tỉnh 60

3.2.2.1. Chỉ đạo nghiệp vụ và xây dựng văn bản 60

3.2.2.2. Vấn đề cán bộ 61

3.2.2.3. Đầu tƣ cơ sở vật chất 63

3.2.3. Về việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tổ chức khoa họctài liệu63

3.2.3.1. Thu thập và bổ sung tài liệu 63

3.2.3.2. Phân loại và hệ thống hóa tài liệu 66

3.2.3.3. Xác định giá trị tài liệu 67

3.2.3.4. Xây dựng công cụ tra cứu 69

Kết luận 71

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY