Tóm tắt Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định

MỤC LỤC

trang

PHẦN MỞ ĐẦU 03

PHẦN NỘI DUNG

CHưƠNG 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

VÀ THÀNH PHẦN, NỘI DUNG TÀI LIỆU PHÔNG

LưU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNGTỈNH NAM ĐỊNH10

1.1. Sự ra đời, vị trí của Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định 10

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đảng uỷ Khối

Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.2.3. Cơ cấu tổ chức

1.3. Thành phần, nội dung, ý nghĩa của tài liệu Phông lưu trữ Đảng uỷ

khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định

1.3.1. Thành phần

1.3.2. Nội dung

1.3.3. Ý nghĩa của tài liệu

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC

TÀI LIỆU PHÔNG LưU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI

DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH35

2.1. Tầm quan trọng của công tác tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 35

2.2. Thực trạng công tác tổ chức khoa học tài liệu Phông lưu trữ Đảng

uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 42

2.2.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu 433

2.2.2. Công tác phân loại tài liệu

2.2.3. Công tác xác định giá trị tài liệu

2.2.4. Hệ thống hoá và xây dựng công cụ tra tìm

2.3. Nhận xét chung 64

2.3.1. ưu điểm

2.3.2. Hạn chế

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế

CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU

PHÔNG LưU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI DÂN CHÍNH

ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH72

3.1. Giải pháp về công tác tổ chức quản lý

3.2. Giải pháp về nghiệp vụ lưu trữ

3.2.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu

3.2.2. Công tác phân loại tài liệu

3.2.3. Công tác xác định giá trị tài liệu

3.2.4. Xây dựng công cụ tra tìm và ứng dụng công nghệ thông tin

3.3. Một số kiến nghị

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

PHỤ LỤC 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY