Tóm tắt Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu kho lưu trữ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

Chương I: Tổng quan về kho lưu trữ Trung ương Đoàn TNCS Hồ ChíMinh

1.1 Khái quát chung về các tổ chức thanh niên 11

1.1.1 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 11

1.1.2 Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 17

1.1.3 Hội Sinh viên Việt Nam 19

1.2 Giới thiệu kho lưu trữ Trung ương Đoàn TNCS Hồ ChíMinh21

1.2.1 Nội dung, thành phần, đặc điểm tài liệu Kho lưu trữ Trung

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh23

1.2.1.1 Nội dung tài liệu 24

1.2.1.2 Thành phần tài liệu 29

1.2.1.3 Đặc điểm của tài liệu 30

1.2.2 Giá trị của tài liệu lưu trữ kho lưu trữ Trung ương Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh31

1. 3 Sự cần thiết của tổ chức khoa học tài liệu Kho lưu trữ

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh34

Tiểu kết chương 1 36

Chương II: Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu tại kho lưu trữ Trung

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2.1 Nhận thức của cán bộ và lãnh đạo các cấp bộ Đoàn về 385

công tác văn thư, lưu trữ

2.2 Công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ 45

2.3 Thực trạng công tác tổ chức khoa học tài liệu Kho lưu trữ

Trung ương Đoàn51

2.3.1 Vấn đề phân phông 52

2.3.2 Phân loại , lập hồ sơ 54

2.3.3 Xác định giá trị 59

2.3.4 Xây dựng công cụ tra cứu khoa học 62

2.4 Nhận xét chung 63

Tiểu kết chương 2 67

Chương III: Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức khoa học tài liệu

kho lưu trữ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

3.1 Nhóm giải pháp về công tác quản lý 69

3.2 Giải pháp về công tác thu thập, bổ sung tài liệu 73

3.3 Nhóm giải pháp về tổ chức khoa học tài liệu 74

3.3.1 Vấn đề xác định và phân phông 74

3.3.2 Phân loại, lập hồ sơ 75

3.3.3 Xác định giá trị 85

3.3.4 Xây dựng công cụ tra cứu khoa học 98

Tiểu kết chương 3 101

KẾT LUẬN 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY