Tóm tắt Luận văn Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu chuyên môn bảo quản tại Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia- Bộ tài nguyên và môi trường

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. . 3

Chƣơng 1. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA TÀI

LIỆU TRUNG TÂM TƢ LIỆU KTTV . 11

1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Tư liệu KTTV . . 11

1.2. Thành phần, nội dung, đặc điểm của tài liệu KTTV . 20

1.2.1. Thành phần, nội dung tài liệu KTTV . 20

1.2.2. Đặc điểm tài liệu KTTV . . 34

1.3. Ý nghĩa của tài liệu KTTV . . 36

1.3.1. Tài liệu chuyên ngành KTTV phục vụ cho việc dự báo thời tiết. 36

1.3.2. Tài liệu chuyên môn ngành KTTV phục vụ cho các ngành kinh tế. 37

1.3.3. Ý nghĩa tài liệu KTTV trong an ninh, quốc phòng. 40

Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ

DỤNG TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƢ LIỆU KTTV. 42

2.1. Thực trạng tài liệu tại Trung tâm Tư liệu KTTV. 42

2.2. Tình hình tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV . 49

2.2.1. Những văn bản quản lý, chỉ đạo về tổ chức khai thác, sử dụng tài

liệu KTTV . . 49

2.2.2. Các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV. 54

2.2.3. Các công cụ tra cứu tài liệu KTTV . 61

2.2.4. Số lượng, đối tượng độc giả khai thác và sử dụng tài liệu KTTV . 61

2.2.5. Thành phần, nội dung tài liệu KTTV được khai thác,sử dụng chủ yếu 69

2.3. Những kết quả đạt được trong việc khai thác, sử dụng tài liệu KTTV. 71

2.4 Nhận xét . . 74

2.4.1. Về văn bản quản lý chỉ đạo công tác tổ chức, khai thác, sử dụng tài

liệu KTTV . . 744

2.4.2. Về hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV. 78

2.4.3. Về các nghiệp vụ lưu trữ . . 80

2.4.4 Về những kết quả đạt được trong công tác tổ chức khai thác, sử dụng

tài liệu KTTV . . 81

Chƣơng 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ

CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU KTTV. 85

3.1. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa của tài liệu KTTV. 85

3.2. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tài liệu KTTV. 87

3.3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ

chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV . 90

3.4.Bảo quản an toàn tài liệu KTTV nhằm phục vụ công tác khai thác, sử

dụng lâu dài. . 98

3.5. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tài liệu KTTV. 99

3.6. Đa dạng hoá, hiện đại hóa các hình thức khai thác sử dụng tài liệu

KTTV . . 100

3.7. Hiện đại hoá công tác tư liệu KTT Vtạo điều kiện hiện đại hoá công

tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu . 105

KẾT LUẬN . . 107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 112

PHỤ LỤC. . 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY