Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu tư tưởng chính trị xã hội của Minh Mệnh qua một số tác phẩm tiêu biểu dưới triều Nguyễn

MỤC LỤC Trang

MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 8

Chƣơng 1: NHỮNG TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA MINH MỆNH8

1.1. Tiền đề chính trị, kinh tế - xã hội 8

1.2 Tiền đề tư tưởng, văn hoá 23

1.3. Minh Mệnh và một số tác phẩm tiêu biểu 27

Chƣơng 2: NHỮNG TƢ TƢỞNG CƠ BẢN VỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI33

2.1 Tư tưởng trị nước 33

2.1.1 Tư tưởng đức trị kết hợp với pháp trị 33

2.1.2 Tư tưởng an ninh, quốc phòng 52

2.2. Tư tưởng về đạo làm người 68

2.3. Tư tưởng giáo dục và sử dụng hiền tài 78

2.4. Tư tưởng trọng nông nghiệp 89

2.5. Những mặt tích cực và hạn chế trong tư tưởng chính trị – xã

hội của Minh Mệnh. 93

KẾT LUẬN 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY