Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu sự nghiệp giáo dục ở các tỉnh miền núi phía bắc trong mười năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 - 1964)

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu

Chƣơng 1. Khái quát về giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc trƣớc năm1954

1.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quá trình

xây dựng và phát triển giáo dục miền núi

1.1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

1.2. Khái quát về giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc trước năm 1954

1.2.1. Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc dưới thời Pháp thuộc

1.2.2. Chủ trương của Đảng về xây dựng nền giáo dục Việt Nam, giáo dụcmiền núi

1.3. Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc trong kháng chiến chống thực dânPháp

1.3.1. Giáo dục bình dân

1.3.2. Giáo dục phổ thông

Chương 2. Xây dựng và phát triển giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc trong

giai đoạn khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa (1954 - 1960)

552.1. Vài nét về kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc sau hòa bình lậplại

2.2. Chủ trương của Đảng về giáo dục nói chung và giáo dục miền núi nóiriêng

2.2.1. Đường lối, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ởmiền Bắc

2.2.2. Chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước đối với cáctỉnh miền núi

2.3. Những thành tựu bước đầu của ngành giáo dục các tỉnh miền núi phía

Bắc trong những năm khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa (1954 -1960)

2.3.1. Giáo dục bình dân

2.3.2. Giáo dục phổ thông

Chương 3. Phát triển giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc trong những năm thực hiện

kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961 - 1964)

3.1. Tình hình kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc sau giai đoạn

khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa

3.2. Đường lối xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, trong đó

có miền núi, vùng cao

3.2.1. Đường lối xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

3.2.2. Chủ trương phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước đối với miềnnúi

1403.3. Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc trong những năm thực hiện kế

hoạch năm năm lần thứ nhất (1961 - 1964)

3.3.1. Giáo dục bình dân

3.3.2. Giáo dục phổ thông

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY