Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu hoạt động giúp việc gia đình và nhu cầu của người lao động đối với điều kiện sinh hoạt, làm việc và đào tạo chuyên môn

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. 4

1. Lý do chọn đề tài: .4

2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài: .6

2.1. Ý nghĩa lý luận:. 6

2.2. Ý nghĩa thực tiễn . 6

3. Mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu:.6

3.1. Mục đích nghiên cứu: . 6

3.2.Câu hỏi nghiên cứu:. 7

3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu:. 7

4. Đối tượng, khách thể: .7

4.1. Đối tượng nghiên cứu: . 7

4.2. Khách thể nghiên cứu: . 7

5. Phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên cứu: .7

6. Phương pháp nghiên cứu: .8

6.1. Phân tích tài liệu thứ cấp:. 8

6.2. Phương pháp phỏng vấn sâu:. 9

6.3. Phương pháp thảo luận nhóm: . 9

6.4. Phương pháp quan sát:. 9

7. Giả thuyết nghiên cứu:.10

8. Khung lý thuyết: .11

PHẦN NỘI DUNG CHÍNH. 12

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 12

1.1. Cơ sở lý luận :.12

1.1.1. Các lý thuyết tiếp cận:. 12

1.1.1.1. Lý thuyết phân công lao động:. 12

1.1.1.2. Lý thuyết trao đổi xã hội: . 13

1.1.1.3. Các lý thuyết liên quan tới di dân:. 15

1.1.2. Các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu: . 17

1.1.2.1. Khái niệm "Gia đình":. 17

1.1.2.2. Khái niệm "Lao động", "Người lao động": . 17

1.1.2.3. Khái niệm "Dịch vụ giúp việc gia đình": . 18

1.1.2.4. Khái niệm “Người giúp việc gia đình”: . 18

1.1.2.5. Khái niệm “Hoạt động giúp việc gia đình”: . 19

1.1.2.6. Khái niệm “Nhu cầu”: . 19

1.1.2.7. Khái niệm “Chuyên môn”, “Đào tạo", "Đào tạo chuyên môn":. 203

1.2. Cơ sở thực tiễn:.21

1.2.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu:. 21

1.2.2. Tổng quan địa bàn nghiên cứu:. 25

Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI

THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 30

2.1. Một số đặc trưng nhân khẩu - xã hội của người giúp việc gia đình và hộ gia

đình thuê người giúp việc: .30

2.1.1. Nhóm người giúp việc gia đình: . 30

2.1.2. Hộ gia đình thuê người giúp việc:. 31

2.2. Thực trạng hoạt động giúp việc tại Hà Nội hiện nay:.33

2.2.1. Lý do lựa chọn nghề giúp việc và nguồn giới thiệu:. 33

2.2.2. Các loại hình công việc: . 36

2.2.3. Thù lao của người giúp việc gia đình: . 39

2.2.4. Tiền thưởng, phần thưởng và việc thoả mãn nhu cầu tinh thần của

người giúp việc: . 44

2.2.5. Điều kiện làm việc của người giúp việc: .

2.2.6. Kỹ năng của người giúp việc gia đình: .

2.2.7. Những lợi ích và khó khăn của hoạt động giúp việc gia đình:. .

Chƣơng 3: NHU CẦU CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN .

SINH HOẠT, LÀM VIỆC VÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN . .

3.1. Nhu cầu của người giúp việc với điều kiện sinh hoạt: .

3.2. Nhu cầu của người giúp việc với điều kiện làm việc:

.3.2.1. Mức thù lao: . .

3.2.2. Thời gian làm việc: . .

3.2.3. Cách đối xử của người thuê và địa vị của người giúp việc:. .

3.2.4. Sự bảo đảm các quyền lợi, cam kết, hợp đồng: .

3.3. Nhu cầu của người giúp việc với đào tạo chuyên môn: .

3.3.1. Nội dung đào tạo: . .

3.3.2. Người chịu trách nhiệm đào tạo chuyên môn: .

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . .4

1. Kết luận:. .

2. Khuyến nghị:. .

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 46

PHỤ LỤC . .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY