Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu các hiện tượng ngữ pháp được giới thiệu trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (từ năm 1980 đến nay)

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài . 5

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6

3. Mục đích và ý nghĩa của đề tài . 7

4. Phương pháp nghiên cứu . 8

5. Tư liệu. 9

6. Bố cục của Luận văn. 10

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1. NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN

1.1. Vấn đề dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam . 13

1.1.1. Lịch sử vấn đề . 13

1.1.2. Về các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Namhiện nay . 14

1.2. Một số vấn đề lí luận liên quan đến ngữ pháp học nói chung và

ngữ pháp trong giảng dạy một ngoại ngữ . 17

1.2.1. Quan niệm về ngữ pháp . 17

1.2.2. Ngữ pháp trong việc giảng dạy một ngoại ngữ . 18

1.2.3. Vai trò của việc chú giải ngữ pháp trong giáo trình dạy tiếng Việt

cho người nước ngoài . 20

1.3. Tìm hiểu các hiện tượng ngữ pháp trên cơ sở phân định từ loại . 22

Chương 2. TÌM HIỂU SỰ THỂ HIỆN CÁC CHÚ GIẢI NGỮ PHÁP TRONG CÁC GIÁO

TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGưỜI NưỚC NGOÀI

2.1. Tìm hiểu vị thế của ngữ pháp trong các giáo trình dạy tiếng Việt

cho người nước ngoài được biên soạn từ năm 1980 đến nay . 24

2.2. Thống kê các giáo trình khảo sát và phân chia theo trình độ . 40

2.3. Kết quả thống kê và nhận xét các hiện tượng ngữ pháp. 42

2.3.1. Số lượng các phần chú giải ngữ pháp và chủ điểm ngữ pháp. 42

2.3.2. Cách gọi tên, ngôn ngữ trong chú giải, trình tự và cách thức chú giải

ngữ pháp. 47

2.3.3. Cách thức giới thiệu và kiểu loại các chủ điểm ngữ pháp . 672.4. Tiểu kết . 75

Chương 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ VIỆC GIỚI THIỆU VÀ CHÚ GIẢI CÁC HIỆN

TưỢNG NGỮ PHÁP TRONG CÁC GIÁO TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGưỜI

NưỚC NGOÀI

3.1. Về việc giới thiệu hiện tượng ngữ pháp trong các giáo trình . 76

3.1.1. Sự phân bố về số lượng chủ điểm ngữ pháp trong mỗi bài học . 76

3.1.2. Sự phân bố về nội dung chủ điểm ngữ pháp trong mỗi bài học . 77

3.1.3. Một số hiện tượng ngữ pháp chưa mang tính cơ bản . 80

3.1.4. Cùng một hiện tượng ngữ pháp – chú giải khác nhau. 80

3.1.5. Sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành ngôn ngữ . 82

3.1.6. Một số sơ suất trong khâu biên tập. 84

3.2. Về việc xây dựng chuẩn cho chú giải ngữ pháp . 85

3.2.1. Tiêu chuẩn đúng. 85

3.2.2. Tiêu chuẩn đủ. 86

3.2.3. Tiêu chuẩn về tính đơn giản. 87

3.3. Tiểu kết . 88

PHẦN KẾT LUẬN . 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 94

PHẦN PHỤ LỤC . 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY