Tóm tắt Luận văn Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại (qua việc khảo sát một số tác phẩm những năm gần đây)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 4

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 4

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ. 5

3. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 7

4. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN . 8

5. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 9

6. KẾT CẤU LUẬN VĂN . 9

PHẦN NỘI DUNG .

Chương 1: ĐẶC TRưNG THỂ LOẠI CỦA TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VÀ

KHUYNH HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT

NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.

1.1. GIỚI THUYẾT KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRưNG THỂ LOẠI CỦA

TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ: .

1.1.1. Giới thuyết khái niệm tiểu thuyết lịch sử:

1.1.2. Đặc trưng thể loại của tiểu thuyết lịch sử:

1.2. KHUYNH HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ

VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .

1.2.1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam qua các thời kì phát triển:.

1.2.2. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam trong khuynh hướng phát triển chung

của thể loại tiểu thuyết những năm gần đây:

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại .

Chương 2: CÁC PHưƠNG THỨC TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH

SỬ VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.

2.1. NGưỜI KỂ CHUYỆN, ĐIỂM NHÌN.

2.1.1. Những vấn đề lý thuyết:.

2.1.2. Khảo sát tác phẩm: .

2.2. GIỌNG ĐIỆU:.

2.2.1. Giọng điệu tự hào trước lịch sử :.

2.2.2. Giọng điệu hoài nghi trước lịch sử :

2.2.3. Giọng điệu mang tính nhân đạo sâu sắc:

3.3. THỜI GIAN:.

2.4. KẾT CẤU: .

2.4.1. Tính “vòng tròn” của kết cấu: .

2.4.2. Sự xâm nhập của các thể loại vào trong kết cấu tiểu thuyết:.

Chương 3: VẤN ĐỀ Hư CẤU VÀ XU HưỚNG HUYỀN THOẠI HÓA

TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

3.1. NHÂN VẬT: .

3.1.1. Hệ thống nhân vật có thực trong lịch sử:

3.1.1.1. Kiểu nhân vật lập trường tư tưởng hoặc tâm lý:.

3.1.1.2. Kiểu nhân vật số phận – tính cách:

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại .4

3.1.2. Hệ thống nhân vật hư cấu hoàn toàn:

3.1.2.1. Các nhân vật nữ:.

3.1.2.2. Nhân vật mang tính chất huyền ảo:

3.2. XU HưỚNG HUYỀN THOẠI HÓA:.

3.2.1. Không gian huyền ảo: .

3.2.2. Việc sử dụng văn hóa dân gian và mô típ “vật hóa” nhân vật:.

KẾT LUẬN.

THư MỤC THAM KHẢO. 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY