Tóm tắt Luận văn Thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế của nguời dân nông thôn hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . - 4 -

1. Lý do chọn đề tài . - 4 -

2. Ý nghĩa của đề tài. - 6 -

2.1. Ý nghĩa lý luận . - 6 -

2.2. Ý nghĩa thực tiễn . - 6 -

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. - 6 -

3.1. Mục đích nghiên cứu . - 6 -

3.2. Mục tiêu nghiên cứu. - 7 -

3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu . - 7 -

4. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu. - 7 -

4.1. Đối tượng nghiên cứu. - 7 -

4.2. Khách thể nghiên cứu. - 8 -

4.3. Phạm vi nghiên cứu . - 8 -

5. Giả thuyết nghiên cứu. - 8 -

6. Phƣơng pháp nghiên cứu. - 8 -

6.1. Phương pháp phân tích tài liệu . - 8 -

6.2. Phương pháp phỏng vấn theo bảng hỏi . - 8 -

6.3. Phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân . - 9 -

7. Khung lý thuyết . - 10 -

8. Cấu trúc luận văn. - 11 -

Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . - 12 -

1.1. Cơ sở lý luận và cách tiếp cận của đề tài. - 12 -

1.1.1. Cơ sở lý luận. - 12 -

1.1.2. Lý thuyết tiếp cận . - 13 -

1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . - 18 -

1.2.1. Vấn đề Bảo hiểm Y tế trong hệ thống ASXH ở Việt Nam nói chung - 18 -

1.2.2. Một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề BHYT trong thời gian qua - 22 -

1.3. Các khái niệm công cụ . - 25 -

1.3.1. An sinh xã hội. - 25 -- 3 -

1.3.2. Bảo hiểm Y tế. - 26 -

1.3.3. Nhu cầu. - 27 -

Chƣơng 2 . THỰC TRẠNG THAM GIA BHYT CỦA NGƢỜI DÂN NÔNG THÔN.

2.1. Nhận thức của ngƣời dân nông thôn về BHYT

2.1.1. Nhận thức của từng nhóm đối tượng về tầm quan trọng của BHYT

2.1.2. Nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT

2.1.3. Nguồn thông tin nhận được về BHYT .

2.2. Thực trạng tham gia BHYT của ngƣời dân nông thôn hiện nay.

2.2.1. Vấn đề tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

2.2.2. Mức độ tham gia và sử dụng BHYT của người dân

2.3. Một số nhân tố tác động đến mức độ tham gia BHYT của ngƣời dân

2.3.1. Chính sách BHYT .

2.3.2. Thái độ của nhân viên y tế.

2.3.3. Dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.

Chƣơng 3. NHU CẦU THAM GIA VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG BẢO HIỂM Y TẾỞ NÔNG THÔN.

3.1. Nhu cầu tham gia BHYT của ngƣời dân nông thôn .

3.1.1. Nhu cầu tham gia loại hình BHYT.

3.1.2. Nhu cầu về việc gia tăng các giá trị sử dụng

3.1.3. Nhu cầu về mức phí đóng góp BHYT.

3.2. Khả năng mở rộng BHYT ở khu vực nông thôn

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .

1. Kết luận .

2. Kiến nghị . - 4 -

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. - 29 -

Phụ lục 1: Phiếu thu thập thông tin

Phụ lục 2: Khung hƣớng dẫn Phỏng vấn sâu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY