Tóm tắt Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ THI HÀNH ÁN

DÂN SỰ Ở TỈNH BẮC GIANG8

1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của thi hành án dân sự 8

1.1.1. Khái niệm, bản chất của thi hành án dân sự 8

1.1.2. Vai trò, ý nghĩa của thi hành án dân sự 12

1.2. Một số khái niệm trong thi hành án dân sự 14

1.2.1. Việc thi hành án dân sự 14

1.2.2. Khái niệm về cưỡng chế thi hành án 16

1.2.3. Hoãn thi hành án dân sự 18

1.2.4. Miễn, giảm thi hành dân sự 20

1.3. Khái quát về thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang 21

1.3.1. Đặc điểm tỉnh Bắc Giang 21

1.3.2. Cơ cấu tổ chức và hiện trạng đội ngũ cán bộ, công chức

của cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang22

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang 25

Chương 2: THỰC TRẠNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở TỈNHBẮC GIANG28

2.1. Thực trạng thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang 28

2.1.1. Kết quả thi hành án dân sự trong một số năm (từ năm 2009

đến năm 2011)29

2.1.2. Tình hình tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự 31

2.1.3. Về lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án 32

2.1.3. Về công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với

tòa án để giải quyết những khó khăn, vướng mắc do án

tuyên không rõ, tuyên có sai sót, không thi hành được33

2.2. Đánh giá thực trạng thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang

trong giai đoạn hiện nay33

2.2.1. Những ưu điểm của thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang 33

2.2.2. Những hạn chế, bất cập, khó khăn của thi hành án dân sự ở

tỉnh Bắc Giang34

2.3. Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, bất cập, khó khăn trong

thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang43

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở TỈNH BẮC

GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY56

3.1. Tăng cường công tác rà soát, phân loại án 56

3.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dânsự61

3.3. Nhóm giải pháp giải quyết tình trạng quá tải công việc 65

3.4. Tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp67

3.5. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp và

chính quyền cơ sở68

3.6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tiến độ của thủ trưởngđơn vị70

3.7. Một số giải pháp khác 72

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY