Tóm tắt Luận văn Thực trạng tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật các công trình giao thông tại lưu trữ bộ giao thông vận tải và những giải pháp

MỤC LỤC

Phần mở đầu. .3

1. Mục đích ý nghĩa của đề tài . .3

2. Mục tiêu của đề tài . .4

3. Phạm vi nghiên cứu. .4

4. Đối tượng nghiên cứu. . .5

5. Lịch sử nghiên cứu. .5

6. Các nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo . .7

7. Phương pháp nghiên cứu. .7

8. Đóng góp của luận văn. .8

9. Bố cục của luận văn . .8

Chương 1: Thành phần, nội dung, ®Æc ®iÓm vµ ý nghĩa của tài liệu kỹ

thuật các CTGT tại Lưu trữ Bộ GTVT . .11

1.1 Khái quát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT .11

1.2 Thành phần, nội dung tài liệu các CTGT tại Lưu trữ Bộ GTVT . 15

1.3 Đặc điểm và ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật các CTGT 25

Chương 2: Thực trạng công tác khai thác, sử dụng tài liệu kỹ thuật các

CTGT tại Lưu trữ Bộ Giao thông Vận tải. .31

2.1.Tổ chức khoa học và tổ chức bảo quản để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ

chức khai thác sử dụng TLKT các CTGT 31

2.2. Thực trạng khai thác sử dụng TLKT các CTGT tại lưu trữ Bộ .57

2.3 ý nghÜa cña viÖc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu kü thuËt c¸c CTGT 69

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức khai

thác, sử dụng tài liệu kỹ thuật các công trình giao thông tại Lưu trữ Bộ

Giao thông Vận tải . 763

3.1 Nhận xét về tình hình tổ chức khoa học và tổ chức khai thác sử dụng

TLKT các CTGT tại lưu trữ Bộ .76

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức khai thác,

sử dụng tài liệu kỹ thuật các công trình giao thông tại lưu trữ Bộ .87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY