Tóm tắt Luận văn Thực trạng thi hành pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện tại thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan i

Mục lục ii

Danh mục các chữ viết tắt v

Mở đầu 1

1.Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 3

3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 4

4. Phương pháp nghiên cứu 4

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 5

6. Đóng góp của luận văn 5

7. Kết cấu của luận văn 6

Chương 1. Khái quát chung về bảo hiểm xã hội tự

nguyện và pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện 7

1.1. Khái quát chung về Bảo hiểm xã hội tự nguyện 7

1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa BHXH tự nguyện 7

1.1.2. Bản chất của BHXH tự nguyện 12

1.2. Khái quát chung về pháp luật BHXH tự nguyện 14

1.2.1. Khái niệm pháp luật BHXH tự nguyện 14

1.2.2. Nguyên tắc pháp luật BHXH tự nguyện 16

1.2.3. Nội dung pháp luật BHXH tự nguyện 18

1.2.4. Vai trò pháp luật BHXH tự nguyện 29

1.3. Pháp luật BHXH tự nguyện ở một số nước trên thế giới

và những kinh nghiệm cho Việt Nam 31

1.3.1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Trung Quốc 31

1.3.2. Bảo hiểm xã hội ở Đức 35

1.3.3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Ba Lan 36

1.3.4. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Pháp 372

Chương 2. Thực trạng pháp luật bảo hiểm xã hội tự

nguyện và tình hình thực hiện tại thành phố Đà Nẵng 42

2.1. Thực trạng pháp luật BHXH tự nguyện 42

2.1.1. Về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 42

2.1.2. Về các chế độ BHXH tự nguyện 45

2.1.3. Về nguồn hình thành quỹ và quản lý quỹ BHXH tựnguyện 56

2.2. Thực tiễn thi hành pháp luật BHXH tự nguyện ở thành

phố Đà Nẵng 59

2.2.1. Những kết quả đạt được 59

2.2.2. Những hạn chế 65

Chương 3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả

thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện tại thành

phố Đà Nẵng 70

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật về

BHXH tự nguyện 70

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về

BHXH tự nguyện 73

3.2.1. Điều chỉnh một số quy định trong BHXH tự nguyện 73

3.2.2. Hoàn thiện các quy định về mức đóng và phương thức

đóng BHXH tự nguyện 76

3.2.3. Hoàn thiện các quy định về quản lý và mở rộng các

đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 79

3.2.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cán bộ,

công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện BHXH tựnguyện80

3.2.5. Về tổ chức thực hiện 82

3.2.6. Một số kiến nghị khác 85

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY