Tóm tắt Luận văn Thực trạng phát triển tâm lý sẵn sàng đi học của trẻ đến tuổi vào lớp 1 (6 tuổi) ở tỉnh Thái Bình

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .9

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề.9

1.1.1. Ở nước ngoài.9

1.1.2. Ở trong nước.12

1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài .15

1.2.1. Khái niệm “Tuổi vào lớp 1” (còn gọi là Tuổi đi học).15

1.2.2. Khái niệm “Lớp 1”.16

1.2.3. Khái niệm “Tâm lí sẵn sàng đi học lớp 1”.17

1.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến sự phát triển tâm lí sẵn sàng đi học của

trẻ em tròn 6 tuổi.19

1.3.1. Khái niệm “Hoạt động chủ đạo”.19

1.3.2. Một số đặc điểm của hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo với t- cách

là hoạt động chủ đạo.23

1.3.3. Một số đặc điểm của hoạt động học tập của học sinh lớp 1 với t- cách

là hoạt động chủ đạo.27

1.3.4. Sự chuyển hoạt động chủ đạo từ hoạt động vui chơi sang hoạt động

học tập ở trẻ 6 tuổi vào lớp 1 tr-ờng phổthông .33

1.3.5. Một số khó khăn tâm lý khi trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 (Khi diễn ra quá

trình chuyển hoạt động chủ đạo từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập)..36

1.4. Một số đặc điểm phát triển của trẻ 6tuổi 38

1.4.1. Vậnđộng .38

1.4.2. Chúý 39

1.4.3. Trigiác .39

1.4.4. Trínhớ. .40

1.4.5. Tưduy .40

1.4.6. Tưởngtượng 41

1.4.7. Ngônngữ .41

1.4.8. Ý chí .42

1.4.9. Tình cảm - Quan hệ xã hội 42

1.4.10. Độngcơ .43

1.4.11. Giao tiếp .43

1.4.12. Mối quan hệ chặt chẽ giữa sự phát triển nhận thức, hành vi ý chí, khả

năng chú ý, ngôn ngữ, động cơ, giao tiếp và tình cảm - quan hệ xã hội của trẻ 6tuổi 45

1.5. Các yếu tố tác động đến sự phát triển tâm lý sẵn sàng đi học lớp 1 và những

việc cần làm của gia đình và trường mầm non để phát triển tâm lý sẵn sàng đi

học cho trẻ 6tuổi 47

1.5.1. Yếu tố giáo dục gia đình . . .47

1.5.2. Yếu tố giáo dục của lớp mẫu giáo ở trường mầm non .51

Chương 2: TỔ CHỨC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .57

2.1. Tæ chøc nghiªn cøu .57

2.1.1. Giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu .57

2.1.2. Mẫu nghiên cứu .58

2.1.3. Triển khai nghiên cứu 602.2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu .60

2.2.1.Phương pháp nghiên cứu v¨n b¶n vµ tài liệu .60

2.3.2.Phương pháp trắc nghiệm 60

2.3.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (ankét) 65

2.3.4. Phương pháp quan sát .66

2.3.5. Phương pháp phỏng vấn sâu .67

2.3.6. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học .67

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊNCỨU .68

3.1. Thực trạng phát triển tâm lí sẵn sàng đi học của trẻ 6 tuổi vào lớp 1 ở tỉnh

Thái Bình qua “Trắc nghiệm sẵn sàng đi học” .68

3.1.1. Đánh giá chung về sự phát triển tâm lí sẵn sàng đi học của toàn bộ

nghiệm thể qua “Trắc nghiệm Sẵn sàng đi học” .68

3.1.2. So sánh sự phát triển tâm lí sẵn sàng đi học của khách thể nghiên cứu

giữa các trường..75

3.1.3. Sự khác biệt về mức độ phát triển tâm lý sẵn sàng đi học của trẻ đến

tuổi vào lớp 1 theo tiêu chí giớitính.84

3.1.4. Sự khác biệt về mức độ phát triển tâm lý sẵn sàng đi học của trẻ đến

tuổi vào lớp 1 tỉnh Thái Bình theo xuất thân giađình.85

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí sẵn sàng đi học của

trẻ đến tuổi vào lớp 1 ở tỉnh Thái Bình..88

3.2.1. Yếu tố trường mầm non với sự phát triển tâm lí sẵn sàng đi học của

trẻ đến tuổi vào lớp 1 ở tỉnh Thái

Bình.883.2.2. Nhận thức và việc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học cho trẻ đến tuổi vào

lớp 1 của phụ huynh ở tỉnh Thái Bình..100

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..111

TÀI LIỆU THAM

KHẢO.116

PHỤLỤC.118

1. Trắc nghiệm sẵn sàng đihọc.119

2. Bảng hỏi Hiệu trưởng các trường mầmnon.126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY