Tóm tắt Luận văn Thực trạng niềm tin đối với đạo tin lành của các tín đồ người Hmông ở một số tỉnh miền núi Tây bắc Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU Trang

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Mục đích nghiên cứu 4

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4

4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 4

5. Giả thuyết nghiên cứu 5

6. Phương pháp nghiên cứu 5

7. Cấu trúc của luận văn 6

Chương I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu về niềm tin tôn giáo 7

1.1.1. Nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 7

1.1.2. Nghiên cứu của các tác giả trong nước 9

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 11

1.2.1.Tôn giáo 11

1.2.2. Niềm tin 15

1.2.3. Niềm tin tôn giáo 16

1.2.4. Đạo Tin lành 18

1.2.5. Tín đồ – Tín đồ Đạo Tin lành 20

1.2.6. Dân tộc thiểu số (DTTS) 21

1.3. Đặc điểm của niềm tin tôn giáo 22

1.3.1. Niềm tin tôn giáo là niềm tin hư ảo 23

1.3.2. Niềm tin tôn giáo có tính ổn định, bền vững 24

1.4. Cấu trúc tâm lý của niềm tin tôn giáo 24

1.4.1. Thành tố nhận thức 26

1.4.2. Thành tố xúc cảm, tình cảm 26

1.4.3. Thành tố ý chí hành động 26

1.5. Một số đặc điểm tâm lý của người Hmông 261.5.1. Tâm lý cộng đồng dân tộc, dòng họ truyền thống 27

1.5.2. Về nhận thức của dân tộc Hmông

1.5.3. Niềm tin, tín ngưỡng tôn giáo của người Hmông rất phong phú,

đa dạng, phức tạp27

1.6. Hiện tượng Vàng Trứ xuất hiện ở các tín đồ người Hmông 30

1.6.1. Vài nét sơ lược về hiện tượng “xưng vua” 31

1.6.2. Sự ra đời và phát triển hiện tượng Vàng Trứ 32

1.7. Đặc điểm niềm tin của các tín đồ đối với đạo Vàng Trứ - Tinlành32

1.7.1. Niềm tin vào vàng Trứ- Đức Chúa Trời 33

1.7.2. Niềm tin vào sự tồn tại một thế giới khác, thế giới thứ hai 34

1.7.3. Niềm tin vào con người 36

1.7.4. Niềm tin vào đạo Tin lành – Vàng Trứ đòi hỏi người Hmông

phải từ bỏ nhiều phong tục tập quán truyền thống36

1.8. Tiểu kết chương 1 37

Chương 2. TỔ CHỨC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38

2.1. Phương pháp luận nghiên cứu của đề tài 38

2.1.1. Nghiên cứu niềm tin đối với đạo Tin lành từ góc độ của tâm lýhọc xã hội38

2.1.2. Nghiên cứu niềm tin đối với đạo Tin lành từ góc độ văn hoá vàtôn giáo38

2.1.3. Nghiên cứu niềm tin đối với đạo Tin lành mang tính hệ thống 38

2.2. Các phương pháp nghiên cứu 39

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 39

2.2.2 Phương pháp quan sát có tham dự 39

2.2.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 39

2.2.4. Phương pháp phỏng vấn sâu 41

2.2.5. Phương pháp mô phỏng thống kê toán học 44

2.3. Tiểu kết chương 2 44

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 453.1.Vài nét về đặc điểm đời sống tâm linh và sự chuyển đạo của

người Hmông45

3.1.1. Dân tộc Hmông ở khu vực phía Bắc nước ta – dân số và các đặc

điểm kinh tế - xã hội45

3.1.2. Đời sống tâm linh và sự chuyển đạo của dân tộc Hmông phía

Bắc nước ta51

3.2. Thực trạng niềm tin tôn giáo của người Hmông ở một số tỉnh

phía Bắc nước ta hiện nay67

3.2.1. Niềm tin vào Đức chúa trời – Vàng Trứ 68

3.2.2. Niềm tin của các tín đồ Hmông vào sự tồn tại một thế giới khác 81

3.2.3. Niềm tin vào con người 88

3.3. Tiểu kết chương 3 89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 91

2. Kiến nghị 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY