Tóm tắt Luận văn Thực trạng nguồn lực thông tin khoa học & công nghệ tại trung tâm thông tin tư liệu, viện khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước

MỤC LỤC

Trang

Trang bìa

Lời cảm ơn

Mục lục . 1

Danh mục các từ viết tắt . . 4

Danh mục các bảng . 5

MỞ ĐẦU . 6

NỘI DUNG . . 14

CHưƠNG 1 – TRUNG TÂM THÔNG TIN Tư LIỆU- VIỆN KHOA HỌC VÀ

CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TRưỚC NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI ĐẤT NưỚC. 14

1.1. Những vấn đề chung về nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ trong giai

đoạn đổi mới . 14

1.1.1. Khái niệm về nguồn lực thông tin . . 14

1.1.2.Vai trò của nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn đổi

mới đất nước. . 15

1.2. Khái quát về Trung tâm Thông tin Tư liệu – Viện Khoa học và Công nghệ

Việt Nam . 17

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển . . 17

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ . . . 18

1.2.3. Cơ cấu tổ chức . 20

1.3. Đặc điểm nhu cầu tin của người dùng tin tại Trung tâm . 24

1.3.1. Đặc điểm người dùng tin . 24

1.3.2. Đặc điểm nhu cầu tin . 27

1.4. Nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin Tư liệu trước nhiệm vụ chính trị

của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 28

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ3

CÔNG NGHỆ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGưỜI DÙNG TIN TẠI TRUNG TÂM

THÔNG TIN Tư LIỆU . 30

2.1. Quá trình hình thành và phát triển nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ của

Trung tâm. 30

2.2.Nguồn vốn tài liệu khoa học và công nghệ của Trung tâm. 36

2.2.1.Tài liệu dạng giấy . 36

2.2.1.1. Tài liệu công bố . 37

2.2.1.2. Tài liệu không công bố . 47

2.2.2. Tài liệu dạng điện tử. 55

2.2.2.1. Các cơ sở dữ liệu . 55

2.2.2.2.Trang Web của Trung tâm. 68

2.2.3. Tài liệu dạng khác. 70

2.3. Các sản phẩm thông tin khoa học và công nghệ tại Trung tâm. 72

2.3.1. Hệ thống mục lục. 72

2.3.2. Danh mục. 73

2.3.3. Các tạp chí chuyên ngành ( phát hành trên cả nước và quốc tế). 74

2.3.4. Các ấn phẩm thông tin. 76

2.3.5. Các sản phẩm điện tử. 78

2.4. Các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ tại Trung tâm. 79

2.4.1. Dịch vụ cung cấp tài liệu. 79

2.4.2.Dịch vụ trao đổi thông tin. 80

2.4.3. Dịch vụ tìm tin. 81

2.4.4. Dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc. 81

2.4.5. Dịch vụ Internet. 82

2.4.6. Dịch vụ tư vấn. 82

2.5. Nhân lực trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tại Trung tâm. 84

2.6. Cơ sở vật chất đáp ứng hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tại4

Trung tâm. 84

2.7. Một số nhận xét và đánh giá về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ của

Trung tâm. 84

2.7.1. Những ưu điểm. 84

2.7.2. Những nhược điểm. 85

CHưƠNG 3 – CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TINTư LIỆU. 88

3.1. Chú trọng công tác xây dựng chính sách phát triển nguồn tin. 88

3.1.1. Nguyên tắc để xây dựng chính sách phát triển nguồn tin. 88

3.1.2. Tăng cường diện bổ sung. 91

3.1.3. Đa dạng hoá nguồn bổ sung tài liệu. 98

3.1.4. Phối hợp trong công tác bổ sung. 101

3.1.5. Thanh lọc tài liệu cũ đi đôi với bổ sung tài liệu. 103

3.1.6. Ứng dụng tin học trong công tác bổ sung. 104

3.2. Nâng cao hiệu quả khai thác và phổ biến nguồn lực thông tin. 106

3.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin. 108

3.4. Nâng cao trình độ cán bộ thông tin. 109

3.5. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về thông tin- tư liệu. 111

KẾT LUẬN . 113

TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY