Tóm tắt Luận văn Thực trạng đời sống của lao động nữ ở khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang hiện nay

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN .2

MỤC LỤC.3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .8

DANH MỤC CÁC BẢNG .9

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.10

DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ .11

MỞ ĐẦU ..

1. Tính cấp thiết của đề tài. .

2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài .

2.1. Ý nghĩa lý luận. .

2.2. Ý nghĩa thực tiễn. .

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . .

3.1. Mục đích nghiên cứu . .

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. .

4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu..

4.1. Đối tượng nghiên cứu . .

4.2. Khách thể nghiên cứu . .

4.3. Phạm vi nghiên cứu . .

5. Giả thuyết nghiên cứu, hệ biến số và khung lý thuyết.

5.1. Giả thuyết nghiên cứu. .

5.2. Hệ biến số và khung lý thuyết . .

6. Phương pháp nghiên cứu . .

6.1. Phương pháp chọn mẫu. .

6.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng.

6.3. Phương pháp nghiên cứu định tính.

6.4. Phương pháp phân tích tài liệu . .

7. Một số đặc điểm của mẫu được điều tra. 10

8. Kết cấu của luận văn . 13

NỘI DUNG .14

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .14

1.1. Cơ sở lý luận . 14

1.1.1. Phương pháp luận nghiên cứu . 14

1.1.2. Quan điểm về giới. 15

1.1.3. Lý thuyết lựa chọn hợp lý. 20

1.1.4. Lý thuyết về bậc thang nhu cầu . 22

1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 23

1.3. Một số khái niệm công cụ. 27

1.3.1. Đời sống. 27

1.3.2. Lao động, việc làm. 31

1.3.2.1. Lao động . 31

1.3.2.2. Việc làm. 32

1.3.2.3. Lao động nữ . 331.3.3. Khu công nghiệp. 34

1.3.4. Bình đẳng giới. 36

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ Ở KHU

CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, BẮC GIANG.

2.1. Sơ lược vài nét về đặc điểm tự nhiên - Kinh tế - Văn hoá - Xã hội tỉnh Bắc Giang. .

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. .

2.1.2. Đặc điểm kinh tế . 42

2.1.3. Đặc điểm văn hóa – xã hội. 45

2.1.4. Đánh giá chung . 47

2.2. Tổng quan về khu công nghiệp Đình Trám. 48

2.3. Thực trạng đời sống của lao động nữ ở khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang. 51

2.3.1. Về đời sống vật chất. 51

2.3.1.1. Về thu nhập. 51

2.3.1.2. Về chi tiêu. 55

2.3.1.3. Về nhà ở. 58

2.3.1.4. Về phương tiện đi lại . 61

2.3.1.5. Về chăm sóc sức khỏe. 63

2.3.2. Về đời sống tinh thần. 66

2.3.2.1. Về chế độ chính sách . 66

2.3.2.2. Về tham gia hoạt động giải trí . 75

2.3.2.3. Về tham gia hoạt động xã hội. 77CHƯƠNG III: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA LAO

ĐỘNG NỮ Ở KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, BẮC GIANG .

3.1. Yếu tố cá nhân. .

3.1.1. Ảnh hưởng của nhóm tuổi người trả lời đến đời sống lao động nữ. .

3.1.2. Ảnh hưởng của tình trạng hôn nhân đến đời sống lao động nữ.

3.1.3. Ảnh hưởng của trình độ học vấn đến đời sống lao động nữ. 81

3.2. Cơ hội đào tạo . 81

3.3. Vai trò của Công đoàn, lãnh đạo nhà máy. 84

3.3.1. Vai trò của Công đoàn . 84

3.3.2. Vai trò của lãnh đạo nhà máy . 86

3.4. Môi trường văn hóa - xã hội của khu công nghiệp và địa phương. 88

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.90

1. Kết luận. 90

2. Khuyến nghị các giải pháp. 91

2.1. Các chính sách của Nhà nước, của địa phương, của các doanh nghiệp. 91

2.1.1. Chính sách của Nhà nước . 91

2.1.2. Chính sách của tỉnh Bắc Giang. 92

2.1.3. Chính sách của doanh nghiệp ở khu công nghiệp . 93

2.2. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY