Tóm tắt Luận văn Thực trạng đội ngũ lao động nữ trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội hiện nay

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .3

3. Mục đích nghiên cứu.4

4. Nhiệm vụ nghiên cứu .4

5. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu .4

6. Phương pháp nghiên cứu.5

7. Giả thuyết nghiên cứu .6

8. Khung lý thuyết.7

9. Cấu trúc của luận văn.7

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Cơ sở lý luận .8

1.1.1. Phương pháp luận nghiên cứu .8

1.1.2. Lý thuyết cấu trúc - chức năng.8

1.1.3. Lý thuyết hành động xã hội.10

1.1.4. Quan điểm về giới.12

1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .14

1.3. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò

của Lao động nữ hiện nay .16

1.4. Các khái niệm công cụ .20

1.4.1. Cơ cấu xã hội.20

1.4.2. Lao động và lao động nữ .23

1.4.3. Cơ cấu lao động.254

1.4.4. Doanh nghiệp và doanh nghiệp ngoài quốc doanh .25

1.5. Vài nét về địa bàn khảo sát .27

1.6. Tổng quan về doanh nghiệp ngoài quốc doanh .29

CHƢƠNG 2: LAO ĐỘNG NỮ TRONG BA DOANH NGHIỆP THƢƠNG

MẠI NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY

2.1. Cơ cấu lao động nữ .33

2.1.1. Cơ cấu theo nguồn gốc xuất thân .33

2.1.2. Cơ cấu theo độ tuổi .37

2.1.3. Cơ cấu theo trình độ học vấn .42

2.1.4. Cơ cấu theo trình độ chuyên môn và chức năng nghề nghiệp .46

2.1.5. Cơ cấu theo trình độ tin học và ngoại ngữ .51

2.1.6. Cơ cấu theo loại hợp đồng lao động .56

2.1.7. Cơ cấu theo tiền lương và thu nhập .59

2.2. Những nhân tố tác động đến cơ cấu lao động nữ.63

2.2.1. Nhân tố khách quan .63

2.2.2. Nhân tố chủ quan .70

2.3. Xu hướng biến đổi của cơ cấu lao động nữ .73

2.3.1. Độ tuổi của lao động nữ ngày càng trẻ hơn và trình độ chuyên môn sẽ

được nâng cao .73

2.3.2. Xuất hiện hiện tượng người lao động “nhảy việc” . 75

2.3.3. Người lao động sẽ gắn bó với doanh nghiệp nếu chính sách đãi ngộ tốt 78

1. Kết luận .81

2. Khuyến nghị .83

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1: Phiếu trưng cầu ý kiến .91

PHỤ LỤC 2: Biên bản phỏng vấn sâu .97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY