Tóm tắt Luận văn Thực hiện thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân phường - Qua thực tiễn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12

1.1. QUAN NIỆM VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12

1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính 12

1.1.2. Phân loại thủ tục hành chính 16

1.1.3. Đặc điểm thủ tục hành chính 18

1.2. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 21

1.2.1. Sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính 21

1.2.2. Yêu cầu cải cách thủ tục hành chính 26

1.2.3. Mục tiêu cải cách thủ tục hành chính 27

1.2.4. Phương thức cải cách thủ tục hành chính 27

1.2.5. Một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cải cách TTHC và đánh giá kết quả cải cách TTHC 28

1.2.6. Xu thế cải cách thủ tục hành chính của một số nước trên thế giới 31

1.3. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THỂ CHẾ VÀ KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 34

1.3.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 34

1.3.2. Thực trạng tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính của phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 36

Chương 2: CẢI CÁCH TTHC TỪ THỰC TIỄN PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI ĐỐI VỚI TỪNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỤ THỂ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 39

2.1. CẢI CÁCH TTHC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NỘI VỤ 39

2.1.1. Danh mục thủ tục 39

2.1.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 40

2.2. CẢI CÁCH TTHC CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NÔNG (05 TT), LÂM NGHIỆP 42

2.2.1. Danh mục thủ tục đối với lĩnh vực Nông nghiệp 42

2.2.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 44

2.2.3. Danh mục thủ tục đối với lĩnh vực Lâm nghiệp 48

2.2.4. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 49

2.3. CẢI CÁCH TTHC ĐỐI VỚI ĐỊA CHÍNH – ĐÔ THỊ 49

2.3.1. Danh mục thủ tục đối với lĩnh vực Địa chính – Đô thị 49

2.3.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 50

2.4. CẢI CÁCH TTHC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GD& ĐT, Y TẾ 53

2.4.1. Danh mục thủ tục đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 53

2.4.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 53

2.4.3. Danh mục thủ tục đối với lĩnh vực Y tế 54

2.4.4. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 55

2.5. CẢI CÁCH TTHC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC THANH TRA 55

2.5.1. Danh mục thủ tục 55

2.5.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 56

2.6. CẢI CÁCH TTHC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN 58

2.6.1. Danh mục thủ tục 58

2.6.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 59

2.7. CẢI CÁCH TTHC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 59

2.7.1. Danh mục thủ tục 59

2.7.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 62

2.8. CẢI CÁCH TTHC VỚI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & PHƯỜNG HỘI 69

2.8.1. Danh mục thủ tục 69

2.8.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 73

2.9. CẢI CÁCH TTHC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 74

2.9.1. Danh mục thủ tục 74

2.9.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 75

2.10. CẢI CÁCH TTHC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 78

2.10.1. Danh mục thủ tục 78

2.10.2. Thực tiễn, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 79

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY