Tóm tắt Luận văn Thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường - Qua thực tiễn ở thành phố hà nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM 8

1.1. Khái niệm môi trường và pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 8

1.1.1. Khái niệm môi trường 8

1.1.2. Khái niệm pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 11

1.1.3. Tổng quan hệ thống pháp luật phòng, chống tội phạm môi trường 14

1.1.4. Hệ thống pháp luật phòng, chống tội phạm môi trường 16

1.2. Khái niệm, hình thức và đặc điểm thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 20

1.2.1. Khái niệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 20

1.2.2. Các hình thức thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 22

1.2.3. Đặc điểm thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 27

1.3. Các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 39

1.3.1. Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 39

1.3.2. Cơ chế phân định chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về phòng chống tội phạm môi trường ở trung ương và thành phố Hà Nội 46

1.3.3. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong thực hiện pháp luật phòng, chống tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội 53

1.3.4. Ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật của các cá nhân, tổ chức về phòng, chống tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội 55

1.3.5. Chê độ kiểm tra, giám sát của nhà nước và xã hội, xử lý nghiêm minh kịp thời, công bằng mọi hành vi phạm tội về môi trường 59

1.3.6. Điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật về phòng, chống tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội 64

Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 68

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thực trạng ô nhiễm môi trường và tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội 68

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ở thành phố Hà Nội 68

2.1.2 Thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Nội 70

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về phòng chống tội phạm môi trường của các cơ quan chức năng trên địa bàn Hà Nội 71

2.2.1. Hoạt động của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm môi trường 72

2.2.2. Hoạt động áp dụng pháp luật trong phòng, chống tội phạm môi trường của các cơ quan, nhà chức trách có thẩm quyền 76

2.2.3. Thực hiện quyền, nghĩa vụ phòng, chống tội phạm môi trường của các tổ chức và cộng đồng 81

2.3. Thực trạng thực hiện pháp luật về phòng chống tội phạm môi trường của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Hà Nội 82

2.4. Thực trạng thực hiện pháp luật về xử lý phòng ngừa tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội 83

2.4.1. Xử lý phòng ngừa tội phạm môi trường 83

2.4.2. Xử lý hình sự vi phạm về môi trường 87

2.5. Những hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội 92

2.5.1. Những hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường 92

2.5.2. Nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện pháp luật phòng, chống tội phạm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội 94

2.6. Bài học kinh nghiệm trong thực hiện pháp luật phòng, chống tội phạm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội 95

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 98

3.1. Quan điểm cơ bản về thực hiện pháp luật về thực hiện pháp luật phòng, chống tội phạm môi trường 98

3.2. Các giải pháp về thực hiện phòng, chống tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội 99

KẾT LUẬN 103

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY