Tóm tắt Luận văn Thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5

5. Phương pháp nghiên cứu. 6

6. Điểm mới và đóng góp của đề tài nghiên cứu . 6

7. Kết cấu của luận văn. 7

Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ

PHÁP LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ THỰC

HIỆN PHÁP LUẬT NUÔI CON NUÔI. 8

1.1 Lý luận chung về nuôi con nuôi và pháp luật nuôi

con nuôi . 8

1.1.1 Khái niệm chung về nuôi con nuôi. 8

1.1.2 Khái niệm chung về pháp luật nuôi con nuôi. 13

1.1.3 Sự cần thiết phải điều chỉnh việc nuôi con nuôi bằng

pháp luật. 16

1.2 Lý luận chung về thực hiện pháp luật nuôi con nuôi. 222

1.2.1 Khái niệm chung về thực hiện pháp luật. 22

1.2.2 Thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi . 25

1.3 Đặc điểm của việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi. 30

1.4 Ý nghĩa của việc thực hiện pháp luật nuôi con nuôi. 32

Chƣơng 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NUÔI CON

NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG

NHỮNG NĂM QUA . 35

2.1 Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi . 35

2.1.1 Nguyên tắc tôn trọng quyền của trẻ em được sống

trong môi trường gia đình gốc. 36

2.1.2 Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của

người được nhận làm con nuôi và người nhận con

nuôi, tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt nam nữ,

không trái pháp luật và đạo đức xã hội. 39

2.1.3 Chỉ cho làm con nuôi người nước ngoài khi không

thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước . 42

2.2 Thực hiện các điều kiện của việc nuôi con nuôi. 46

2.2.1 Điều kiện đối với người được nhận làm con nuôi. 47

2.2.2 Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi. 50

2.2.3 Ý chí của các chủ thể có liên quan trong việc cho

nhận con nuôi . 53

2.2.4 Đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền . 58

2.3 Các biện pháp tìm gia đình thay thế cho trẻ em. 63

2.3.1 Nguyên tắc tìm gia đình thay thế cho trẻ em. 643

2.3.2 Các biện pháp tìm gia đình thay thế cho trẻ em . 66

2.4 Hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi . 69

2.4.1 Trong quan hệ giữa cha mẹ nuôi, gia đình cha mẹ

nuôi với con nuôi. 69

2.4.2 Quan hệ giữa cha mẹ đẻ, gia đình cha mẹ đẻ với con

đã cho làm con nuôi . 74

2.5 Chấm dứt việc nuôi con nuôi. 76

2.5.1 Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi. 77

2.5.2 Thủ tục giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi . 80

2.5.3 Hệ quả pháp lý của chấm dứt việc nuôi con nuôi. 81

Chƣơng 3: VƢỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG THỰC

HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NUÔI CON NUÔI VÀ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU

QUẢ CỦA VIỆC NUÔI CON NUÔI TẠI TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ . 84

3.1 Khái quát một vài nét về tình hình nuôi con nuôi

tại Thừa Thiên Huế từ năm 2001 đến 2011. 84

3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên . 84

3.1.2 Tình hình chung về nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh

Thừa Thiên Huế . 85

3.1.3 Hoàn cảnh trẻ được cho làm con nuôi. 95

3.1.4 Vấn đề nuôi con nuôi thực tế mà chưa đăng ký . 101

3.1.5 Về thực hiện quan hệ cha mẹ và con giữa các bên khi

việc nuôi con nuôi được công nhận tại tỉnh Thừa

Thiên Huế. 1064

3.2 Một số khó khăn vƣớng mắc trong thực thi pháp

luật nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên

Huế những năm qua. 110

3.2.1 Những khó khăn, vướng mắc trong thực tế giải quyết

việc nuôi con nuôi . 110

3.2.2 Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc . 122

3.3 Một số kiến nghị nhằm đảm bảo hiệu quả của việc

nuôi con nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế . 125

3.3.1 Cần hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi . 125

3.3.2 Tăng cường vai trò của Cơ quan con nuôi Trung ương. 127

3.3.3 Về cơ chế. 128

3.3.4 Vấn đề tổ chức thực hiện tại địa phương. 129

KẾT LUẬN . 131

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 132

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY