Tóm tắt Luận văn Thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ 8

1.1. Những khái niệm cơ bản về bảo hiểm y tế 8

1.1.1. Khái niệm bảo hiểm y tế 8

1.1.2. Phân biệt bảo hiểm y tế với bảo hiểm mang tính kinh doanh 10

1.1.3. Các yếu tố cấu thành cơ bản của bảo hiểm y tế 11

1.2. Khái niệm và phạm vi điều chỉnh, khái quát quá trình phát triển của pháp luật bảo hiểm y tế 12

1.2.1. Khái niệm và phạm vi điều chính của pháp luật bảo hiểm y tế 12

1.2.2. Qúa trình phát triển của pháp luật bảo hiểm y tế ở nước ta 14

1.3. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế 17

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế 29

1.5. Vai trò của thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế 35

1.6. Kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực pháp luật bảo hiểm y tế 38

1.6.1. Kinh nghiệm bảo hiểm y tế ở Đức 38

1.6.2. Kinh nghiệm bảo hiểm y tế ở Pháp 41

1.6.3. Kinh nghiệm bảo hiểm y tế ở Hàn Quốc 42

1.6.4. Bài học kinh nghiệm 43

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ 46

2.1. Thực trạng pháp luật về bảo hiểm y tế 46

2.1.1. Các chế định cơ bản của pháp luật về bảo hiểm y tế 46

2.1.2. Những điểm mới của Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung) 52

2.2. Đánh giá thực trạng pháp luật về bảo hiểm y tế 58

2.2.1. Những ưu điểm của pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế 58

2.2.2. Những hạn chế của pháp luật bảo hiểm y tế hiện hành 61

2.3. Thực trạng thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế 63

2.3.1. Những kết quả đạt được 63

2.3.2. Những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện 68

Chương 3: GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 76

3.1. Quan điểm cơ bản về thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế 76

3.1.1. Thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế phải bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích của con người trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội 76

3.1.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng đối với mọi cá nhân, tổ chức trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế 76

3.1.3. Thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế phải đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế 77

3.2. Giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế 77

3.2.1. Nhóm các giải pháp về hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế 77

3.2.2. Nhóm các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thu chi của quỹ bảo hiểm y tế 79

3.2.3. Nhóm các giải pháp về áp dụng pháp luật bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế 81

3.2.4. Nhóm giải pháp về hoàn thiện tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước về quản lý bảo hiểm y tế 83

3.2.5. Nhóm các giải pháp về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện 85

3.2.6. Nhóm giải pháp về xử lý nghiêm minh, công bằng, kịp thời mọi hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế 91

3.2.7. Nhóm các giải pháp về giáo dục pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế đối với các cá nhân 92

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY