Tóm tắt Luận văn Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Mục lục

Trang

Lời cam đoan . 1

Mục lục . 2

Mở đầu 7

Ch-ơng 1: Cơ sơ lý luận thực hiện pháp luật của đại

biểu quốc hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận,

chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 14

1.1 Pháp luật về đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển

đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị

của công dân và việc thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội với

việc thực hiện pháp luật đó . 14

1.1.1 Khái niệm, nội dung pháp luật về đại biểu Quốc hội tiếp công

dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu

nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 14

1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật về đại biểu Quốc

hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 19

1.2 Vai trò thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp

công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 39

1.2.1 Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công

dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu

nại, tố cáo và kiến nghị của công dân góp phần phát huy bản chất

Nhà n-ớc của dân, do dân và vì dân của Nhà n-ớc ta, củng cố mối 392

quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà n-ớc, củng cố lòng tin của

nhân dân vào Đảng và Nhà n-ớc .

1.2.2 Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công

dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu

nại, tố cáo và kiến nghị của công dân góp phần quan trọng trong việc

thúc đẩy, bảo đảm quyền con ng-ời . 40

1.2.3 Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công

dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu

nại, tố cáo và kiến nghị của công dân góp phần nâng cao hiệu quả,

hiệu lực giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và quản

lý nhà n-ớc . 42

1.2.4 Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công

dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu

nại, tố cáo và kiến nghị của công dân góp phần nâng cao trình độ,

năng lực lập pháp của đại biểu Quốc hội, qua đó nâng cao năng lực

lập pháp của Quốc hội 44

1.3 Các yếu tố ảnh h-ởng đến việc thực hiện pháp luật của đại biểu

Quốc hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc,

theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 46

1.3.1 Cơ sở pháp luật để đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ . 46

1.3.2 Năng lực và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tr-ớc cử tri . 47

1.3.3 ý thức, sự am hiểu pháp luật của ng-ời dân và sự quan tâm,

đánh giá của cử tri . 48

1.3.4 Thái độ và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong

việc tiếp nhận đơn th- và giải quyết đơn th- khiếu nại, tố cáo và kiến

nghị do đại biểu Quốc hội chuyển và yêu cầu giải quyết . 493

1.3.5 Thông tin và mức độ công khai thông tin hoạt động giải quyết

khiếu nại, tố cáo đến đại biểu Quốc hội . 52

1.3.6 Các điều kiện bảo đảm để đại biểu Quốc hội thực hiện pháp luật

trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 52

Ch-ơng 2: Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân

và thực trạng thực hiện pháp luật của đại biểu

Quốc hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận,

chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 54

2.1 Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân . . 54

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc

tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 59

2.2.1 Thực trạng tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo

dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân . 61

2.2.2 Thực trạng tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo

dõi việc giải quyết kiến nghị của công dân . 65

2.3 Đánh giá chung về việc thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội

trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc

giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 67

2.3.1 Ưu điểm của việc thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội

trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 67

2.3.2 Hạn chế của việc thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội 684

trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân .

2.3.3 Nguyên nhân của việc thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc

hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 71

Ch-ơng 3: Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật

của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân,

tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải

quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 74

3.1 Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật đại biểu Quốc hội trong

việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải

quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 74

3.1.1 Yêu cầu đối với việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật đại biểu

Quốc hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc,

theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. 75

3.1.2 Quan điểm chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện pháp luật đại biểu

Quốc hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc,

theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 78

3.1.3 Những nội dung cơ bản của pháp luật về đại biểu Quốc hội tiếp

công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân của đại biểu Quốc hội cần

thực hiện . 80

3.2 Nâng cao năng lực và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong

việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn

đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công

dân . . 865

3.3 Đề cao trách nhiệm của cơ quan, công chức nhà n-ớc trong việc

giải quyết các đơn th- khiếu nại, tố cáo nói chung và đơn th- khiếu

nại, tố cáo do đại biểu Quốc hội chuyển đến nói riêng . 91

3.3.1 Đề cao trách nhiệm của thủ tr-ởng cơ quan nhà n-ớc trong thực

hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo việc giải quyết các đơn th- khiếu nại,

tố cáo nói chung và đơn thứ khiếu nại, tố cáo do đại biểu Quốc hội

chuyển đến nói riêng 91

3.3.2 Nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác giải

quyết khiếu nại, tố cáo mà cụ thể là khiếu nại, tố cáo do đại biểu

Quốc hội chuyển đến 94

3.4 Nâng cao ý thức của công dân mà trực tiếp là ý thức của ng-ời

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị có đơn gửi đại biểu Quốc hội . 96

3.5 Các giải pháp khác . . . 99

3.5.1 Phát huy vai trò hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với tính chất là bộ máy giúp việc cho

đại biểu Quốc hội . 99

3.5.2 Phát huy hơn nữa vai trò của thông tin công chúng, ph-ơng tiện

truyền thông vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc

hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân . 102

3.5.3 Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và coi trọng công tác

tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng và pháp luật nói

chung trong nhân dân . 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY