Tóm tắt Luận văn Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO

PHÁP LUẬT VIỆT NAM. 4

1.1. Khát quát chung về hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam. 4

1.1.1. Quá trình phát triển pháp luật hợp đồng Việt Nam. 4

1.1.2. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa. 11

1.1.3. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa . 18

1.1.4. Phân loại hợp đồng mua bán hàng hóa. . 21

1.2. Cấu trúc của hợp đồng mua bán hàng hóa . 22

1.3. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa . 23

1.3.1. Khái niệm thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa. 23

1.3.2. Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa. 24

1.4. Những yếu tố cơ bản cấu thành nên hợp đồng mua bán hàng hóa . 26

1.4.1. Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa . 26

1.4.2. Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa . 29

1.4.3. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa. 32

CHưƠNG 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓATHEO PHÁP

LUẬT VIỆT NAM. 42

2.1. Thực hiện đúng đủ về đối tượng hàng hóa và thực tiễn thi hành pháp luật. 42

2.1.1. Quy định của pháp luật về đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa. 42

2.1.2. Thực tiễn thi hành pháp luật. 46

2.2. Giá cả, phương thức thanh toán . 48

2.2.1. Giá cả. 48

2.2.2. Phương thức thanh toán. 48

2.2.3. Tình hình thực thi pháp luật . 47

2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 572

2.3.1. Nghĩa vụ của người bán . 57

2.3.2. Nghĩa vụ của người mua . 60

2.4. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng . 62

2.4.1. Khái niệm . 62

2.4.2. Các hình thức trách nhiệm pháp lý. 62

2.4.3. Các trường hợp miễn trách nhiệm. 68

2.5. Các nội dung khác của hợp đồng mua bán hàng hóa. 69

2.5.1. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa . 69

2.5.2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng . 70

2.5.3. Chuyển rủi ro và chuyển quyền sở hữu. 70

2.5.4. Rủi ro đối với hàng hóa. 75

2.5.5. Giải quyết tranh chấp . 77

2.6. Đánh giá về thực trạng thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa của các doanh

nghiệp . 82

2.6.1. Tình hình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa. 82

2.6.2. Nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa của các

doanh nghiệp Việt Nam. 84

CHưƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ . 89

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật. 90

3.1.1. Xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật thương mại hiện hành về mua

bán hàng hóa thống nhất trong luật pháp quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế. 90

3.1.2. Tăng cường các cơ chế hỗ trợ ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa. 94

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa . 95

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa hiện hành trong nước. 95

3.2.2. Tham gia điều ước quốc tế về hợp đồng mua bán hàng hóa. 98

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc ký kết và thực thi hợp đồng mua bán hàng

hóa . 101

KẾT LUẬN . 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY