Tóm tắt Luận văn Thừa kế theo pháp luật -Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁM ĐỐC

THẨM TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ6

1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của giám đốc thẩm trong tố

tụng dân sự6

1.1.1. Khái niệm giám đốc thẩm dân sự 6

1.1.2. Đặc điểm của giám đốc thẩm 9

1.1.3. Ý nghĩa của giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự 12

1.2. Cơ sở khoa học của các quy định về giám đốc thẩm trong

tố tụng dân sự13

1.2.1. Cơ sở lý luận 13

1.2.2. Cơ sở thực tiễn 17

1.3. Sự hình thành và phát triển của các quy định về giám đốc

thẩm trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam19

1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1988 19

1.3.2. Giai đoạn từ năm 1988 đến trước năm 2003 21

1.3.3. Giai đoạn từ năm 2003 đến nay 21

1.4. Giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự

một số nước trên thế giới25

1.4.1. Cộng hòa Pháp 25

1.4.2. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 26

1.4.3. Liên bang Nga 26

Chương 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ GIÁM ĐỐC THẨMDÂN SỰ29

2.1 Các quy định về kháng nghị giám đốc thẩm 29

2.1.1. Các quy định về việc đề nghị xem xét lại bản án, quyết

định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giámđốc thẩm29

2.1.2. Các quy định về người có thẩm quyền kháng nghị giámđốc thẩm33

2.1.3. Các quy định về căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm 34

2.1.4. Các quy định về trình tự, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩmdân sự41

2.2. Các quy định về phiên tòa giám đốc thẩm 48

2.2.1. Các quy định về chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm 48

2.2.2. Các quy định những người tiến hành phiên tòa giám đốc

thẩm và những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm49

2.2.3. Các quy định về thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm 53

2.2.4. Các quy định về phạm vi giám đốc thẩm 54

2.2.5. Các quy định về thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm 56

2.2.6. Các quy định về quyết định giám đốc thẩm 60

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ

GIÁM ĐỐC THẨM VÀ KIẾN NGHỊ63

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định về giám đốc thẩm 63

3.1.1. Về thành tựu đạt được trong thực tiễn thực hiện các quy

định về giám đốc thẩm63

3.1.2. Những tồn tại trong việc thực hiện các quy định về giám

đốc thẩm và nguyên nhân65

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực hiện chế định

giám đốc thẩm trong pháp luật tố tụng dân sự91

3.2.1. Một số kiến nghị về lập pháp 92

3.2.2. Một số kiến nghị về việc thực hiện chế định giám đốc thẩm 96

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY