Tóm tắt Luận văn Thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền với đất (qua thực tiễn tại thành phố Huế)

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 2

3. Mục tiêu nghiên cứu. 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 5

6. Tính mới và những đóng góp của đề tài . 5

7. Kết cấu của luận văn. 6

Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỪA KẾ,

THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ NHÀ Ở

GẮN LIỀN VỚI ĐẤT . 7

1.1. Khái niệm về thừa kế và quyền thừa kế . 7

1.1.1. Khái niệm thừa kế . 7

1.1.2. Khái niệm quyền thừa kế. 10

1.1.3. Người thừa kế. 11

1.2. Khái niệm và đặc điểm thừa kế quyền sử dụng đất ở và

nhà ở gắn liền với đất . 13

1.2.1. Khái niệm thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liềnvới đất. 13

1.2.2. Đặc điểm thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắnliền với đất. 18

1.3. Quá trình phát triển pháp luật thừa kế của Việt Nam. 20

1.3.1. Pháp luật thừa kế của chế độ phong kiến . 20

1.3.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến 1958. 24

1.3.3. Giai đoạn từ 1959 đến 1979 . 26

1.3.4. Giai đoạn từ 1980 đến 2004 . 27

1.3.5. Giai đoạn từ 2005 đến nay. 31

Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT THỪA KẾ QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT Ở VÀ NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TẠI THÀNH PHỐ HUẾ. 322

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY