Tóm tắt Luận văn Thủ tục thi hành án dân sự theo luật thi hành án 2008

MôC LôC CñA LUËN V¡N

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC THI

HÀNH ÁN DÂN SỰ7

1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thủ tục thi hành án dân sự 7

1.1.1. Khái niệm thủ tục thi hành án dân sự 7

1.1.2. Đặc điểm của thủ tục thi hành án dân sự 16

1.1.3. Vai trò của thủ tục thi hành án dân sự 22

1.2. Sơ lược sự phát triển các quy định của pháp luật Việt Nam về

thủ tục thi hành án dân24

1.2.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950 24

1.2.2. Giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1989 25

1.2.3. Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2008 27

1.2.4. Giai đoạn từ năm 2008 đến nay 31

Chương 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THI

HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 VỀ THỦ TỤC

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ33

2.1. Thủ tục cấp, chuyển giao và giải thích bản án, quyết định 33

2.1.1. Thủ tục cấp và chuyển giao bản án, quyết định 33

2.1.1.1. Thủ tục cấp bản án, quyết định 33

2.1.1.2. Thủ tục chuyển giao bản án, quyết định 34

2.1.2. Thủ tục giải thích bản án, quyết định 35

2.2. Thủ tục yêu cầu và nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự 36

2.2.1. Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự 36

2.2.2. Thủ tục nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự 40

2.3. Thủ tục ra quyết định thi hành án và quyết định ủy thác thi

hành án dân sự41

2.3.1. Thủ tục ra quyết định thi hành án dân sự 41

2.3.2. Thủ tục ra quyết định ủy thác thi hành án dân sự 43

2.4. Thủ tục tổ chức và thực hiện thi hành án dân sự 46

2.4.1. Thủ tục thông báo về việc thi hành án dân sự 46

2.4.2. Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án dân sự 50

2.4.3. Thủ tục ấn định thời gian tự nguyện thi hành án dan sự 53

2.4.4. Thủ tục giao, nhận, xử lý vật chứng, tài sản 54

2.4.4.1. Giao, nhận vật chứng, tài sản 54

2.4.4.2. Thủ tục xử lý vật chứng, tài sản 55

2.4.5. Thủ tục trả lại đơn yêu cầu thi hành án và kết thúc thi hành

án dân sự56

2.4.5.1. Thủ tục trả lại đơn yêu cầu thi hành án dân sự 56

2.4.5.2. Kết thúc thi hành án dân sự 61

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 VỀ THỦ

TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ64

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định của Luật thi hành án dân sự

về thủ tục thi hành án dân64

3.1.1. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các quy định

của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự64

3.1.2. Những hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện các quy

định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 về thủ tục thi

hành án dân sự66

3.1.2.1. Về thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự 66

3.1.2.2. Về thủ tục thông báo thi hành án dân sự 69

3.1.2.3. Về thủ tục xác minh thi hành án dân sự 74

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực hiện Luật thi hành

án dân sự năm 2008 về thủ tục thi hành án dân sự82

3.2.1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật thi hành án dân sự

năm 2008 về thủ tục thi hành án dân sự82

3.2.1.1. Sửa đổi, bổ sung kết cấu Chương 3 Luật thi hành án dân sự

quy định về thủ tục thi hành án dân sự82

3.2.1.2. Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự 82

3.2.1.3. Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thông báo thi hành ándân sự83

3.2.1.4. Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục xác minh thi hành ándân sự84

3.2.2. Một số kiến nghị nhằm thực hiện các quy định của Luật thi

hành án dân sự năm 2008 về thủ tục thi hành án dân sự87

3.2.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thi hànhán dân sự87

3.2.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức

thi hành án dân sự của Chấp hành viên và cán bộ thi hànhdân sự88

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY