Tóm tắt Luận văn Thủ tục hỏi và tranh luận tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HỎI VÀ TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ

DÂN SỰ SƠ THẨM7

1.1. Khái quát chung về phiên tòa dân sự sơ thẩm 7

1.2. Thủ tục hỏi và tranh luận những phần không thể thiếu của phiên toà dân sự sơ thẩm 14

1.2.1. Nhận thức chung về thủ tục hỏi tại phiên toà dân sự sơ thẩm 16

1.2.2. Nhận thức chung về thủ tục tranh luận tại phiên toà dân sự sơ thẩm 21

1.3. Các nguyên tắc của việc hỏi và tranh luận tại phiên toà dân sự sơ thẩm 27

1.3.1. Các nguyên tắc xét xử sơ thẩm vụ án dân sự 27

1.3.2. Các nguyên tắc không thể thiếu của thủ tục hỏi và tranh luận tại phiên toà dân sự sơ thẩm 30

Chương 2: THỦ TỤC HỎI VÀ TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ DÂN SỰ SƠ THẨM THEO QUY

ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 200437

2.1. Thủ tục hỏi tại phiên tòa dân sự sơ thẩm 40

2.2. Thủ tục tranh luận tại phiên tòa dân sự sơ thẩm 65

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỦ TỤC HỎI

VÀ TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ DÂN SỰ SƠ THẨM83

3.1. Thực tiễn áp dụng thủ tục hỏi và tranh luận tại phiên toà dân sự sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố

tụng dân sự năm 200483

3.1.1. Những ưu điểm và hạn chế của thực tiễn áp dụng các quy định về thủ tục hỏi và tranh luận tại phiên

tòa dân sự sơ thẩm83

3.1.1.1. Những ưu điểm của quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng 84

3.1.1.2. Những tồn tại, hạn chế của pháp luật và thực tiễn áp dụng 87

3.1.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong thực tiễn áp dụng quy định về hỏi và tranh luận tại phiên toà

dân sự sơ thẩm93

3.1.2.1. Một số quy định của pháp luật ch-a hợp lý và đáp ứng yêu cầu khách quan 93

3.1.2.2. Số l-ợng, chất l-ợng của đội ngũ Thẩm phán ch-a thực sự đáp ứng đ-ợc yêu cầu mới 94

3.1.2.3. Những hạn chế, bất cập trong chế định Hội thẩm nhân dân 96

3.1.2.4. Những hiện t-ợng tiêu cực trong hoạt động của ngành tòa án nhân dân 97

3.2. Những bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng thủ tục hỏi và tranh luận tại phiên toà dân sự sơ thẩm 99

3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự nói chung và phiên tòa sơ thẩm dân sự nói

riêng99

3.2.2. Nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ của thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Luật sư 103

3.2.3. Nâng cao ý thức pháp luật cho quần chúng nhân dân 106

3.2.4. Bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động xét xử 108

KẾT LUẬN 110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY