Tóm tắt Luận văn Thời hiệu thừa kế

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Më ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỜI HIỆU

THỪA KẾ7

1.1. Khái niệm thời hạn, thời hiệu, thời hiệu thừa kế 7

1.1.1. Thời hạn và các loại thời hạn 7

1.1.2. Thời hiệu và các loại thời hiệu 9

1.1.3. Thời hiệu thừa kế và cách tính thời hiệu thừa kế 14

1.2. Đặc điểm của thời hiệu thừa kế 16

1.3. Ý nghĩa của việc quy định thời hiệu thừa kế 18

1.4. Hậu quả của việc hết thời hiệu thừa kế 20

1.5. Cơ sở của việc quy định thời hiệu thừa kế 21

1.5.1. Cơ sở lý luận 21

1.5.2. Cơ sở thực tiễn 24

1.6. Thời hiệu thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam

qua các giai đoạn lịch sử25

1.6.1. Giai đoạn từ ngày 10/9/1990 đến 01/7/1996 25

1.6.1.1. Pháp lệnh thừa kế số 44-LCT/HĐNN8 ngày 10/9/1990 25

1.6.1.2 Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 27

1.6.2. Giai đoạn từ ngày 01/7/1996 đến ngày 01/01/2006 32

1.6.2.1. Bộ luật Dân sự năm 1995 32

1.6.2.2. Thông t- liên tịch số 03/1996/TTLN-TANDTC-VKSNDTC 36

1.6.2.3. Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP 37

1.6.3. Giai đoạn từ ngày 01/01/2006 đến nay 39

Chương 2: THỜI HIỆU THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH42

2.1. Quy định của pháp luật hiện hành về thời hiệu khởi kiện

về thừa kế42

2.2. Phân chia di sản thừa kế (hoặc một phần di sản thừa kế)

khi đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế48

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA ph¸p

luËt VỀ THỜI HIỆU THỪA KẾ57

3.1. Thực tiễn áp dụng 5

3.2. Những giải pháp hoàn thiện pháp luật về thời hiệu thừa kế 66

Kết luận 80

danh mục tài liệu tham khảo 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY