Tóm tắt Luận văn Thời hạn tố tụng dân sự

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỜI HẠN TỐ

TỤNG DÂN SỰ7

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của thời hạn tố tụng dân sự 7

1.1.1. Khái niệm thời hạn tố tụng dân sự 7

1.1.2. Ý nghĩa của thời hạn tố tụng dân sự 10

1.2. Cơ sở của việc pháp luật quy định về thời hạn tố tụng dân sự 13

1.2.1. Cơ sở lý luận của việc pháp luật quy định về thời hạn tố

tụng dân sự13

1.2.2. Cơ sở thực tiễn của việc pháp luật quy định về thời hạn tố

tụng dân sự16

1.3. Sơ lược sự hình thành và phát triển các quy định của pháp

luật Việt Nam về thời hạn tố tụng dân sự18

1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1989 18

1.3.2. Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2004 20

1.3.3. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay 22

Chương 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THỜI HẠN TỐ

TỤNG DÂN SỰ25

2.1. Thời hạn tố tụng dân sự trong thủ tục sơ thẩm 25

2.1.1. Thời hạn thụ lý đơn khởi kiện, yêu cầu giải quyết việc dân sự 25

2.1.2. Thời hạn chuẩn bị mở phiên tòa, phiên họp 29

2.1.3. Thời hạn tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng 34

2.2. Thời hạn tố tụng dân sự trong thủ tục phúc thẩm 39

2.2.1. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định 39

2.2.2. Thời hạn chuẩn bị mở phiên tòa, phiên họp 46

2.2.3. Thời hạn tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng 49

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HẠN TỐ TỤNG

DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ53

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về thời hạn

tố tụng dân sự53

3.1.1. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các quy định

của pháp luật về thời hạn tố tụng dân sự53

3.1.2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất

cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt

Nam về thời hạn tố tụng dân sự55

3.2. Một số kiến nghị về hoàn thiện và thực hiện pháp luật Việt

Nam về thời hạn tố tụng dân sự68

3.2.1. Kiến nghị về việc hoàn thiện các quy định của pháp luật

Việt Nam về thời hạn tố tụng dân sự68

3.2.2. Kiến nghị thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam

về thời hạn tố tụng dân sự72

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY