Tóm tắt Luận văn Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .

MỤC LỤC. 3

MỞ ĐẦU .

CHƢƠNG 1. 5

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN

DÂN SỰ. 5

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA CỦA THỎA THUẬN THI

HÀNH ÁN DÂN SỰ . 5

1.1.1. KHÁI NIỆM THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ . 5

1.1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ . 6

1.1.3. Ý NGHĨA . 6

1.2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUY ĐỊNH THỎA THUẬN THI

HÀNH ÁN DÂN SỰ . 6

1.2.1. XUẤT PHÁT TỪ BẢN CHẤT CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂNSỰ. 6

1.2.2. PHÙ HỢP VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NỘI DUNG . 6

1.2.3. TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ ĐỊNH ĐOẠT CỦA ĐƢƠNG SỰ TRONG

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ. 6

1.2.4. XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂNSỰ. 6

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC THỎA THUẬN THI HÀNHÁN DÂN SỰ . 7

1.3.1. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ

THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ. 7

1.3.2. SỰ HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỦA

ĐƢƠNG SỰ VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ. 7

1.3.3. TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ THI HÀNHÁN DÂN SỰ . 7

1.4. LƢỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT THI

HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ. 7

1.4.1. GIAI đoạn Từ THÁNG 8 NĂM 1945 đến NĂM 1989 . 7

1.4.2. GIAI đoạn Từ NĂM 1989 đến NĂM 1993 . 7

1.4.3. GIAI đoạn Từ NĂM 1993 đến NĂM 2004 . 7

1.4.4. GIAI đoạn Từ NĂM 2004 đến NĂM 2008 . 7

1.4.5. GIAI đoạn Từ NĂM 2008 đến NAY. 7

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1.

CHƢƠNG 2. 8

NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ . 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY