Tóm tắt Luận văn Thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng,

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẤP GIẤY

CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ

HỮU NHÀ Ở . 8

1.1. Cơ sở lý luận các vấn đề nghiên cứu. 8

1.1.1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở . 8

1.1.2. Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà và tài sản gắn liền với đất . 14

1.1.3. Đăng ký đất đai. 16

1.1.4. Khái niệm công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở . 19

1.2. Sự hình thành và phát triển pháp luật đăng ký, cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở qua các

thời kỳ ở Việt Nam. 23

1.2.1. Lịch sử đăng ký đất đai qua các thời kỳ. 23

1.2.2. Sự thay đổi các biểu mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . 28

KẾT LUẬN CHưƠNG 1. 32

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG

NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

QUA THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.33

2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên thành phố Đà Nẵng . 33

2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. 36

2.2.1. Tăng trưởng và dịch chuyển cơ cấu kinh tế . 36

2.2.2. Giao thông. 362

2.2.3. Dân số và lao động . 36

2.3. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố ĐàNẵng . 37

2.3.1. Tình hình ban hành các văn bản pháp luật . 37

2.3.2. Công tác quản lý nhà nước về đất đai . 37

2.4. Các quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở . 39

2.4.1. Về phương pháp, cách thức đăng ký, cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở . 43

2.4.2. Chủ thể sử dụng đất . 45

2.4.3. Điều kiện để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư . 47

2.4.4. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền đăng ký, cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở . 56

2.5. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở

hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 59

2.5.1. Thực trạng áp dụng pháp luật và những tác động đến công tác

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. 59

2.5.2. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Đà Nẵng . 60

2.5.3. Cải cách quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức

trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà ở. 62

2.5.4. Kết quả thực hiện và những đánh giá về công tác cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Đà Nẵng. 66

2.6. Những bất cập trong việc thi hành pháp luật cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn

thành phố Đà Nẵng . 68

2.6.1. Vướng mắc pháp lý trong chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở

hữu nhà ở lần đầu. 68

2.6.2. Vướng mắc pháp lý trong việc giải quyết thừa kế khi công nhận

quyền sử dụng đất lần đầu . 783

2.6.3. Một số bất cập trong việc thể hiện các thông tin trên giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở . 84

2.6.4. Một số bất cập trong thủ tục hành chính . 90

Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG

NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở.94

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định pháp luật . 94

3.2. Hoàn thiện pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở . 95

3.3. Hoàn thiện giải pháp tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. 98

3.4. Hoàn thiện các giải pháp bổ trợ cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. 100

3.5. Kiến nghị. 103

3.5.1. Sửa đổi, bổ sung quy định chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai . 103

3.5.2. Bổ sung các quy định giải quyết thừa kế phát sinh trong trường

hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

ở lần đầu. 104

3.5.3. Hoàn thiện các thông tin pháp lý trên giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. 105

3.5.4. Kiến nghị ban hành quy định bắt buộc thống nhất xây dựng dữ

liệu thông tin địa chính đảm bảo kết nối dữ liệu trong phạm vi

toàn quốc . 106

KẾT LUẬN . 108

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 110

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY