Tóm tắt Luận văn Thi hành pháp luật quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT

QUẢN LÝ RÁC THẢI.7

1.1. Một số khái niệm .7

1.1.1. Khái niệm chất thải .7

1.1.2. Khái niệm rác thải .13

1.1.3. Khái niệm quản lý rác thải .15

1.1.4. Khái niệm pháp luật quản lý rác thải.16

1.1.5. Khái niệm thi hành pháp luật về quản lý rác thải.17

1.2. Pháp luật quản lý rác thải và vai trò của pháp

luật về quản lý rác thải .18

1.2.1. Các nguyên tắc đặc thù về pháp luật quản lý rác thải .18

1.2.2. Nội dung của pháp luật về quản lý rác thải.20

1.2.3. Vai trò của pháp luật về quản lý rác thải.21

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1.25

Chương 2: THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT

QUẢN LÝ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

VĨNH PHÚC.26

2.1. Giới thiệu khái quát tỉnh Vĩnh Phúc .26

2.1.1. Điều kiện tự nhiên.26

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.312

2.2. Pháp luật về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc và thực tiễn thi hành .36

2.2.1. Khái quát các quy định pháp luật về quản lý rác thải

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.36

2.2.2. Nội dung các quy định của pháp luật quản lý rác thải

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.39

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2.62

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ RÁC

THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.63

3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật

về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.63

3.2. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành

pháp luật về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc.65

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý rác thải

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.65

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ

của các chủ thể trong việc quản lý rác thải.67

3.2.3. Tiếp thu kinh nghiệm pháp luật của một số nƣớc

trên thế giới .68

3.2.4. Các giải pháp khác .73

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3.78

KẾT LUẬN .79

TÀI LIỆU THAM KHẢO.80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY