Tóm tắt Luận văn Thi hành án dân sự liên quan đến Phật giáo qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên - Huế

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Bảng chữ viết tắt

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài .2

3. Mục đích và nhiệm vụ của việc nghiên cứu đề tài.4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.5

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đề tài.5

6. Tính mới và đóng góp của việc nghiên cứu đề tài .5

7. Kết cấu của luận văn.6

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO VÀ THI

HÀNH ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN PHẬT GIÁO .7

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM .7

1.1.1. Lược sử hình thành và phát triển Phật giáo Việt Nam.7

1.1.2. Chính sách của Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo .15

1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

LIÊN QUAN ĐẾN PHẬT GIÁO.21

1.2.1. Đặc điểm Thi hành án dân sự liên quan đến Phật giáo .21

Các yêu cầu trong thi hành án dân sự liên quan đến Phật giáo.26

Chương 2:THỰC TRẠNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THI

HÀNH ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN PHẬT GIÁO Ở

THỪA THIÊN-HUẾ.31

2.1. THỰC TRẠNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở THỪATHIÊN - HUẾ.312

2.1.1. Các yếu tố tự nhiên - xã hội có ảnh hưởng đến công tác

thi hành án dân sự ở Thừa Thiên - Huế .31

2.1.2. Tổ chức cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh ThừaThiên - Huế.35

2.1.3. Hoạt động thi hành án dân sự ở Thừa Thiên - Huế.39

2.2. THỰC TRẠNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LIÊN

QUAN ĐẾN PHẬT GIÁO Ở THỪA THIÊN - HUẾ.42

2.2.1. Thực trạng Phật giáo ở Thừa Thiên - Huế .42

2.2.2. Đặc điểm thi hành án dân sự liên quan đến Phật giáo ởThừa Thiên - Huế .48

2.2.3. Hoạt động thi hành án dân sự liên quan đến Phật giáo ở ThừaThiên-Huế.54

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ THỰC TIỄN

TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN

ĐẾN PHẬT GIÁO Ở THỪA THIÊN - HUẾ.89

3.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ .89

3.1.1. Về hoàn thiện các quy định thủ tục thi hành án.89

3.1.2. Về hoàn thiện các quy định cưỡng chế thi hành án dân sự.95

3.1.3. Về hoàn thiện các chế tài để xử lý nghiêm minh đối với

Tăng, Ni, Phật tử vi phạm pháp luật .101

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ .102

3.2.1. Về tổ chức cán bộ .102

3.2.2. Về tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức .107

3.2.3. Về tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.109

KẾT LUẬN .113

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY