Tóm tắt Luận văn Thế chấp quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại tỉnh Hà Tĩnh

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài . 4

3. Phạm vi nghiên cứu đề tài . 4

4. Phương pháp nghiên cứu. 5

5. Mục đích nghiên cứu . 5

6. Những kết quả nghiên cứu mới của luận văn . 6

7. Kết cấu của luận văn. 6

Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 7

1.1. Khái niệm chung về thế chấp quyền sử dụng đất . 7

1.1.1. Khái niệm thế chấp quyền sử dụng đất. 7

1.1.2. Ý nghĩa, vai trò của thế chấp quyền sử dụng đất. 13

1.1.3. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật

Việt Nam về thế chấp quyền sử dụng đất . 15

Chƣơng 2: PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT . 21

2.1. Những nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về thế

chấp quyền sử dụng đất . 21

2.1.1. Khái niệm . 21

2.1.2. Nội dung . 222

2.1.3. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất . 30

2.1.4. Xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp . 42

2.1.5. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. 45

2.1.6. Cung cấp thông tin và giá trị pháp lý của thông tin đượccung cấp . 46

2.2. Một số nhận xét về pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất . 47

Chƣơng 3: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH HÀ TĨNH VÀ

NHỮNG KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN

THIỆN PHÁP LUẬT . 50

3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Hà Tĩnh. 50

3.1.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ tỉnh Hà Tĩnh. 50

3.1.2. Điều kiện tự nhiên . 50

3.1.3. Tình hình sử dụng đất tại Hà Tĩnh trong thời gian qua . 52

3.2. Khái quát thực tiễn thế chấp quyền sử dụng đất. 54

3.2.1. Về mục đích thế chấp quyền sử dụng đất. 56

3.2.2. Về các loại đất được thế chấp và không được thế chấp. 58

3.2.3. Về việc nhận thế chấp quyền sử dụng đất được cấp cho Hộ

gia đình. 60

3.2.4. Về việc nhận thế chấp quyền sử dụng đất được Nhà

nước cấp cho cá nhân. 63

3.2.5. Về việc nhận thế chấp quyền sử dụng đất được Nhà

nước cấp chung cho nhiều cá nhân. 64

3.2.6. Về việc nhận thế chấp quyền sử dụng đất đã góp vốn. 65

3.2.7. Về các vấn đề liên quan đến hoạt động xử lý tài sản thế chấp . 65

3.2.8. Về hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất. 73

3.2.9. Về những vấn đề liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm . 743

3.3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp hợp đồng thế

chấp quyền sử dụng đất . 78

3.3.1. Nguyên nhân khách quan . 78

3.3.2. Nguyên nhân chủ quan . 81

3.4. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy

định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất . 83

3.4.1. Xác định lại phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai . 83

3.4.2. Về mô hình cơ quan đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất . 83

3.4.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt

động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. 84

3.4.4. Tiếp tục rà soát để bãi bỏ những quy định bất hợp lý về

trình tự, thủ tục thực hiện quyền thế chấp của người sử

dụng đất; Đơn giản hoá thủ tục đăng ký thế chấp. 85

3.4.5. Hoàn thiện các quy định của pháp luật trong hoạt động

thế chấp bằng quyền sử dụng đất. 86

3.4.6. Hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng thế chấp

bằng quyền sử dụng đất . 87

6.4.7. Hoàn thiện quy định của pháp luật trong hoạt động đăng

ký giao dịch bảo đảm (nội dung liên quan đến trình tự,

thủ tục đăng ký được điều chỉnh bởi Luật Đăng ký bấtđộng sản). 88

6.4.8. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất cho nhân dân . 89

6.4.9. Công tác tuyên truyền. 91

6.4.10. Một số giải pháp khác. 91

KẾT LUẬN . 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY