Tóm tắt Luận văn Thế chấp quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Huế

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.4

3. Tính mới và những đóng góp của đề tài.4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .5

5. Phương pháp nghiên cứu.6

6. Ý nghĩa của đề tài.6

7. Kết cấu của luận văn.8

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN

VỚI ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI.9

1.1. KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT .9

1.2. ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT .12

1.3. ĐỐI TưỢNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.14

1.4. CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT .18

1.4.1. Bên thế chấp quyền sử dụng đất ở, tài sản gắn liền với đất.19

1.4.2. Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất ở, tài sản gắn liềnvới đất.242

1.5. NỘI DUNG CƠ BẢN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN

SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TẠI NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI .25

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN

VỚI ĐẤT HIỆN NAY. 35

2.1. QUI ĐỊNH TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ .35

2.2. QUI ĐINH TẠI LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT

CÔNG CHỨNG VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HưỚNGDẪN .45

2.3. QUI ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NưỚC .61

Chương 3: TÌNH HÌNH THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI CÁC NGÂN

HÀNG THưƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

HUẾ VÀ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐẶT RA.67

3.1. THỰC TRẠNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Ở TẠI THÀNHPHỐ HUẾ.67

3.1.1. Vài nét về thành phố Huế .67

3.1.2. Hoạt động của ngân hàng thương mai trên thành phố Huế .71

3.1.3. Tình hình đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thànhphố Huế.72

3.2. NHỮNG KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ

THẾ CHẤP VÀ HẠN CHẾ TRANH CHẤP VỀ THẾ

CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN GẮN

LIỀN VỚI ĐẤT TẠI ĐỊA PHưƠNG .863

3.2.1. Về hoạt động công chứng, đăng ký thế chấp quyền sử

dụng đất ở, tài sản gắn liền với đất.86

3.2.2. Về hoạt động xét xử liên quan đến thế chấp quyền sử

dụng đất ở, tài sản gắn liền với đất.88

3.2.3. Về các hoạt động của ngân hàng thương mại liên quan

đến thế chấp quyền sử dụng đất ở, tài sản gắn liền với đất .89

KẾT LUẬN .90

D NH MỤC TÀI LIỆU TH M HẢO .92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY