Tóm tắt Luận văn Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - Thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thƣơng mại quốc tế Việt Nam - đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ THỰC TRẠNG

PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM8

1.1. Những vấn đề cơ bản về thế chấp quyền sử dụng đất

của hộ gia đình ở Việt Nam8

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm quyền sử dụng đất 8

1.1.1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất 8

1.1.1.2. Đặc điểm của quyền sử dụng đất 10

1.1.2. Đặc trưng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình 12

1.1.2.1. Một số vấn đề chung về thế chấp 12

1.1.2.2. Đặc trưng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình 14

1.1.3. Vai trò thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình 17

1.1.4. Trình tự, thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia

đình tại các ngân hàng thương mại20

1.2. Thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất

của hộ gia đình tại Việt Nam23

1.2.1. Về điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình 26

1.2.2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình 31

1.2.3. Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình để bảo

đảm nhiều nghĩa vụ39

1.2.4. Xử lý tài sản thế chấp quyền sử dụng đất 41

1.2.5. Về giải quyết tranh chấp liên quan đến thế chấp quyền

sử dụng đất44

Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN

QUỐC TẾ VIỆT NAM49

2.1. Tổng quan về VIB và hoạt động thế chấp quyền sử

dụng đất tại VIB49

2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế

Việt Nam (VIB)49

2.1.2. Giới thiệu chung về hoạt động thế chấp quyền sử dụng

đất của hộ gia đình tại VIB51

2.2. Thực tiễn thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình

tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

và những vướng mắc phát sinh53

2.2.1. Mục đích, điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất của hộ

gia đình tại VIB53

2.2.2. Phạm vi bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất tại VIB 60

2.2.3. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình

áp dụng tại VIB61

2.2.4. Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hợp đồng thế chấp

quyền sử dụng đất của hộ gia đình tại VIB79

2.2.5. Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại VIB 81

2.2.6. Giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản thế chấp là

quyền sử dụng đất của hộ gia đình tại VIB83

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI VIB86

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền

sử dụng đất của hộ gia đình86

3.2. Một số đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp

luật có liên quan thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình875 6

KẾT LUẬN 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY