Tóm tắt Luận văn Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại của tand theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 3

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài. 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 5

6. Những đóng góp của luận văn. 5

7. Cơ cấu của luận văn. 5

Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM

QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP KINH

DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN . 7

1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của việc quy định về

thẩm quyền giải quyết các tranh chấp KD, TM của Tòa án . 7

1.1.1. Khái niệm thẩm quyền giải quyết các tranh chấp KD, TM của

Tòa án.7

1.1.2. Đặc điểm thẩm quyền giải quyết các tranh chấp KD, TM

của Tòa án. 11

1.1.3. Ý nghĩa việc quy định về thẩm quyền giải quyết các

tranh chấp KD, TM của Tòa án . 142

1.2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về thẩm

quyền giải quyết các tranh chấp KD, TM của Tòa án . 16

1.2.1. Về cơ sở lý luận. 16

1.2.2. Về cơ sở thực tiễn. 20

1.3. Lược sử hình thành và phát triển chế định thẩm quyền

giải quyết các tranh chấp KD, TM của Tòa án . 22

1.3.1. Giai đoạn từ 1945 đến năm 1994. 22

1.3.2. Giai đoạn từ năm 1994 đến 2004. 25

1.3.3. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay. 27

Chƣơng 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BLTTDS

NĂM 2004 VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC

TRANH CHẤP KINH DOANH, THƢƠNG MẠI

CỦA TÒA ÁN . 28

2.1. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp KD, TM của Tòa

án theo loại việc.28

2.1.1. Tranh chấp phát sinh trong các hoạt động KD, TM giữa

các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau. 29

2.1.2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công

nghệ giữa các cá nhân, tổ chức với nhau . 31

2.1.3. Tranh chấp phát sinh trong nội bộ công ty . 33

2.1.4. Tranh chấp khác về KD, TM mà pháp luật có quy định. 35

2.2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp KD, TM theo

cấp Toà án. 35

2.2.1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp KD, TM của Tòa

án cấp huyện . 363

2.2.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp KD, TM của Tòa án cấp tỉnh. 37

2.3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp KD, TM của Tòa án theo

lãnh thổ. 41

2.3.1. Các quy định mang tính nguyên tắc trong việc xác định

thẩm quyền giải quyết tranh chấp KD, TM của Tòa án

theo lãnh thổ . 41

2.3.2. Các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp KD,

TM của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn . 45

Chƣơng 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

CỦA BLTTDS NĂM 2004 VỀ THẨM QUYỀN GIẢI

QUYẾT CÁC TRANH CHẤP KINH DOANH,

THƢƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN VÀ KIẾN NGHỊ . 48

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định về thẩm quyền giải

quyết các tranh chấp KD, TM của Tòa án . 48

3.1.1. Bất cập trong cách thức liệt kê các tranh chấp KD, TM

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án . 49

3.1.2. Bất cập trong hướng dẫn của Nghị quyết 01/2005/NQHĐTP về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết các

tranh chấp KD, TM. 51

3.1.3. Bất cập quy định tại khoản 3 Điều 29 của BLTTDS. 54

3.1.4. Chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền giải quyết các

tranh chấp KD, TM quy định tại khoản 4 Điều 29 của

BLTTDS . 56

3.1.5. Bất cập quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp KD,

TM theo cấp Tòa án. 564

3.1.6. Bất cập trong việc áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 34 của

BLTTDS. 57

3.1.7. Bất cập quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp

KD, TM của Tòa án trong trường hợp các bên thỏa

thuận chọn Tòa án trong hợp đồng.58

3.1.8. Bất cập quy định thẩm quyền của Tòa án trong trường

hợp các bên thỏa thuận lựa chọn Tòa án nơi nguyên đơn

cư trú để giải quyết tranh chấp bất động sản . 61

3.1.9. BLTTDS còn chưa có quy định về thẩm quyền giải

quyết tranh chấp KD, TM của Tòa án nơi bị đơn có văn

phòng đại diện. 61

3.2. Nguyên nhân của các bất cập về thẩm quyền giải quyết

các tranh chấp KD, TM của Tòa án. 62

3.2.1. Nguyên nhân khách quan . 62

3.2.2. Nguyên nhân chủ quan . 62

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và bảo đảm thực hiện

các quy định về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp

KD, TM của Tòa án. 64

3.3.1. Kiến nghị hoàn thiện quy định các tranh chấp KD, TM

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án . 65

3.3.2. Kiến nghị hoàn thiện hướng dẫn của Nghị quyết

01/2005/NQ-HĐTP của HĐTPTANDTC . 65

3.3.3. Kiến nghị bãi bỏ quy định khoản 4 Điều 29 của BLTTDS. 66

3.3.4. Kiến nghị hoàn thiện quy định thẩm quyền giải quyết

tranh chấp KD, TM theo cấp Tòa án . 665

3.3.5. Kiến nghị hoàn thiện quy định tại khoản 2 Điều 34 BLTTDS . 67

3.3.6. Kiến nghị hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết

tranh chấp KD, TM của Tòa án trong trường hợp các bên

thỏa thuận chọn Tòa án trong hợp đồng . 67

3.3.7. Kiến nghị hoàn thiện quy định thẩm quyền của Tòa án

trong trường hợp các bên thỏa thuận lựa chọn Tòa án nơi

nguyên đơn cư trú để giải quyết tranh chấp bất động sản. 68

3.3.8. Kiến nghị bổ sung quy định thẩm quyền giải quyết tranh

chấp KD, TM của Tòa án nơi bị đơn có văn phòng đại diện. 69

3.3.9. Kiến nghị bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội

ngũ Thẩm phán cho Tòa án các cấp. 70

KẾT LUẬN . 72

DANH M C TÀI LIỆ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY