Tóm tắt Luận văn Thẩm quyền dân sự theo loại việc của Tòa án về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, Các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

CHưƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN DÂN

SỰ THEO LOẠI VIỆC CỦA TÒA ÁN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

KINH DOANH, THưƠNG MẠI 10

1.1. KHÁI NIỆM THẨM QUYỀN DÂN SỰ THEO LOẠI VIỆC CỦA

TÒA ÁN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH,

THưƠNG MẠI. 10

1.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

KINH DOANH, THưƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 17

1.3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN DÂN SỰ

THEO LOẠI VIỆC CỦA TÒA ÁN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

KINH DOANH THưƠNG MẠI 22

1.4. CƠ SỞ VIỆC XÂY DỰNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN

DÂN SỰ THEO LOẠI VIỆC CỦA TÒA ÁN VỀ GIẢI QUYẾT

TRANH CHẤP KINH DOANH THưƠNG MẠI 26

1.4.1 Việc xây dựng các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp

kinh doanh thương mại của Tòa án phải xuất phát từ chủ trương của

Đảng về chiến lược cải cách tư pháp. 261.4.2. Việc xây dựng các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh

chấp kinh doanh, thương mại của Tòa án xuất phát từ tính chất quan

hệ pháp luật nội dung mà Tòa án cần giải quyết. 28

1.4.3. Việc xây dựng các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh

chấp kinh doanh thương mại của Tòa án xuất phát từ quyền định đoạt

của các đương sự 29

1.4.4. Việc xây dựng các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh

chấp kinh doanh thương mại của Tòa án phải căn cứ vào tình hình

phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và xuất phát từ thực tiễn giải

quyết các tranh chấp 29

1.5. SƠ LưỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT TỐ

TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

TRANH CHẤP KINH DOANH, THưƠNG MẠI. 31

1.5.1 Giai đoạn trước năm 1994. 32

1.5.2. Giai đoạn 1994 đến 2004 34

1.5.3. Giai đoạn 2004 đến nay 34

1.6 PHÁP LUẬT NưỚC NGOÀI VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA

TÒA ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH,

THưƠNG MẠI. 36

CHưƠNG 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ

TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ THEO

LOẠI VIỆC CỦA TÒA ÁN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH

DOANH, THưƠNG MẠI 40

2.1. THẨM QUYỀN DÂN SỰ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP

KINH DOANH, THưƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 402.1.1 Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại

giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau 41

2.1.2 Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa

cá nhân, tổ chức với nhau 46

2.1.3 Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty, giữa các

thành viên công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động,

giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức

của công ty. 52

2.1.4 Tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quyđịnh 56

2.2. PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI

TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH

THưƠNG MẠI. 57

CHưƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ THEO LOẠI VIỆC CỦA TÒA ÁN VỀ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THưƠNG MẠI .64

3.1. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

TTDS VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ THEO LOẠI VIỆC CỦA TÒA

ÁN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THưƠNGMẠI. 64

3.1.1 Bất cập trong quy định khoản 1 Điều 29 BLTTDS 66

3.1.2 Bất cập do quy định về chủ thể trong quan hệ kinh doanh,

thương mại còn chưa đầy đủ 70

3.1.3 Bất cập trong quy định tại khoản 2 Điều 29 BLTTDS 72

3.1.4 Bất cập trong quy định tại khoản 3 Điều 29 BLTTDS 74

3.1.5 Bất cập trong quy định tại khoản 4 Điều 29 BLTTDS 773.1.6 Bất cập về vấn đề phân định thẩm quyền của Tòa án và Trọng tài77

3.2. PHưƠNG HưỚNG CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ

THẨM QUYỀN DÂN SỰ THEO LOẠI VIỆC CỦA TÒA ÁN VỀ GIẢI

QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THưƠNG MẠI. 79

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẨM

QUYỀN DÂN SỰ THEO LOẠI VIỆC CỦA TÒA ÁN VỀ GIẢI

QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THưƠNG MẠI. 82

3.3.1. Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự

liên quan đến khoản 1 Điều 29 BLTTDS và vấn đề chủ thể trong quan

hệ kinh doanh, thương mại 82

3.3.2. Kiến nghị hoàn thiện các quy tại khoản 2 Điều 29 BLTTDS 84

3.3.3. Kiến nghị hoàn thiện các quy định tại khoản 3 Điều 29

BLTTDS 85

3.3.4. Kiến nghị hoàn thiện quy định tại khoản 4 Điều 29 BLTTDS 87

3.3.5. Kiến nghị hoàn thiện quy định về phân định thẩm quyền giữa

Tòa án và trọng tài 88

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY