Tóm tắt Luận văn Thách thức do cắt giảm thuế quan khi Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giới

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng. biểu đồ

Danh mục các chữ viết tắt

Trang

Mở đầu 1

CHƯƠNG 1: CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ QUAN CỦA

WTO VÀ CAM KẾT GIA NHẬP CỦA VIỆT NAM5

1. Những khái niệm cơ bản về thuế quan của WTO 5

1.1. Thuế quan và các phí khác 5

1.2. Các dạng thuế quan 6

1.3. Hệ thống phân loại thuế quan 7

1.4. Định giá hải quan 8

1.5. Mục đích của thuế quan 8

1.6 Ràng buộc thuế quan 10

2. Đàm phán thuế quan trong WTO 12

2.1. Các danh mục thuế quan 12

2.2. Đàm phán thuế quan truyền thống 14

2.3. Đàm phán thuế quan hiện đại 15

2.4. Đàm phán gia nhập 17

2.5. Đàm phán lại các ưu đãi ràng buộc, tu chỉnh và rút bỏ 19

2.6. Tiếp cận song phương và nhiều bên trong đàm phán thuế

quan đa phương21

2.7. Đàm phán thuế quan giữa các nước đang phát triển 22

2.8. Sự khác nhau giữa biện pháp thuế quan và phi thuế quan 223

khi đàm phán thuế quan gia nhập WTO

3. Các nguyên tắc Việt nam phải tuân thủ trong đàm phán

thuế quan để gia nhập WTO và các mục tiêu cụ thể của Việt

Nam khi đàm phán thuế quan24

3.1. Nguyên tắc không phân biệt đối xử 24

3.2. Nguyên tắc tự do hóa thương mại thông qua đàm phán 27

3.3. Nguyên tắc dễ dự đoán nhờ cam kết, ràng buộc, ổn định vàminh bạch27

3.4. Tạo ra môi trường cạnh tranh ngày cảng bình đẳng hơn 28

3.5. Khuyến khích phát triển và cải cách kinh tế bằng cách dành

ưu đãi hơn cho các nước kém phát triển nhất29

3.6 Các mục tiêu cụ thể khi đàm phán cắt giảm thuế quan để gia

nhập WTO của Việt Nam30

4. Các cam kết về cắt giảm thuế quan của Việt nam khi gianhập WTO31

4.1. Cam kết thuế quan trong lĩnh vực nông nghiệp 31

4.1.1. Cam kết về thuế quan đối với sản phẩm lương thực 34

4.1.2. Cam kết về thuế quan đối với mặt hàng cây công nghiệp 35

4.1.3. Cam kết về thuế quan đối với sản phẩm chăn nuôi 37

4.2. Cam kết thuế quan trong lĩnh vực công nghiệp 41

4.2.1. Cam kết về thuế quan đối với sản phẩm ngành giấy 44

4.2.2. Cam kết về thuế quan đối với sản phẩm điện tử 46

4.2.3. Cam kết về thuế quan đối với hàng dệt may 49

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT

VỀ CẮT GIẢM THUẾ QUAN CỦA VIỆT NAM SAU KHIGIA NHẬP WTO53

1. Tình hình thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế quan 534

của Việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp

1.1. Tình hình thực hiện các cam kết về thuế quan đối với sản

phẩm lương thực54

1.2. Tình hình thực hiện các cam kết về thuế quan đối với mặt

hàng cây công nghiệp59

1.3. Tình hình thực hiện các cam kết về mức thuế quan đối với

sản phẩm chăn nuôi65

2. Tình hình thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế quan

của Việt nam trong lĩnh vực công nghiệp73

2.1. Tình hình thực hiện các cam kết về thuế quan đối với sản

phẩm ngành giấy74

2.2. Tình hình thực hiện các cam kết về thuế quan đối với sản

phẩm điện tử78

2.3. Tình hình thực hiện các cam kết về thuế quan đối với hàngdệt may83

CHƯƠNG 3: NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC

THỰC HIỆN CAM KẾT CẮT GIẢM THUẾ QUAN CỦA

VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO VÀ CÁC KIẾNNGHỊ91

1. Những thành tựa đạt được và thách thức gặp phải trong

thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan91

1.1. Những mặt tích cực đã đạt được trong quá trình thực hiện

các cam kết về cắt giảm thuế quan91

1.2. Những thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện cắt

giảm thuế quan93

1.3. Nguyên nhân của các mặt tồn đọng khi thực hiện cắt giảmthuế quan965

2. Những kiến nghị đối với quá trình thực hiện cam kết cắt

giảm thuế quan của Việt nam sau khi gia nhập WTO98

2.1. Tiếp tục hoàn thiện thuế XNK theo lộ trình đã cam kết 98

2.2. Đổi mới các công cụ khác liên quan đến thuế XNK theo

hướng giảm dần và minh bạch hóa107

2.3. Cải tiến quy trình, chính sách thuế và các chính sách liên

quan, bảo đảm các mục tiêu chính sách và đồng thuận trong

thực hiện các cam kết với WTO về thuế110

2.4. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy cán

bộ trong các cơ quan liên quan đến việc thực hiện cam kết cắt

giảm thuế111

2.5. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ quá trình cắt giảm thuếquan112

2.6. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp 115

KẾT LUẬN 117

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY