Tóm tắt Luận văn Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần thương mại Gia Lai

CHƢƠNG 2

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

THƢƠNG MẠI GIA LAI

2.1.1. Đặc điểm tình hình tổ chức của công ty

- Lĩnh vực kinh doanh của công ty: Kinh doanh vật tƣ phân

bón, ô tô, xe gắn máy, phụ tùng thay thế và các dịch vụ kèm theo.

Mục tiêu của công ty là không ngừng phát triển các lĩnh vực

hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể có đƣợc.

Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Công ty đƣợc tổ chức theo mô hình quản lý trực tuyến - chức

năng. Các phòng chức năng, đơn vị cửa hàng, chi nhánh là các đơn vị

tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chức năng năng đã đƣợc giao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY